U cilju dobijanja finalne verzije Plana upravljanja otpadom JP Vojvodinašume, 11. 10. 2017. godine u ŠU Kovilj održana je obuka zaposlenih u JP “Vojvodinašume” za njegovu što bolju i  efikasniju primenu u budućnosti. Predstavnici svih ogranaka preduzeća su imali priliku da se upoznaju sa obavezama koje proističu iz plana po pitanju zbrinjavanja svih vrsta otpada koji se generišu u preduzeću, učestvuju u diskusiji, daju primedbe i sugestije, postavljaju pitanja i na taj način utiču na profilisanje njegove finalne verzije.