U Nastavno-naučnoj bazi „Goč“, u periodu od 10. do 13. novembra 2015. godine, u organizaciji Šumarskog fakulteta iz Beograda i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za šume, održan je tradicionalni, 12. po redu, seminar iz planiranja gazdovanja šumama, na kome su aktivno učestvovali predstavnici četiri šumska gazdinstva i Direkcije JP „Vojvodinašume“.

Goc3 (2)

Na seminaru je razmatran širok spektar tema, uključujući Izmene Zakona o šumama i njihov uticaj na sistem i proces  planiranja. Posebno je  prezentovana radna verzija novog Pravilnika o izradi osnova gazdovanja šumama koji treba uskoro da bude donet. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za šume i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su pružili uvid u različite operativne probleme s kojima se susreću projektanti osnova prilikom izrade planova gazdovanja šumama.

Goc1

U okviru seminara su prikazani rezultati projekata „Obnavljanje hrasta kitnjaka“ i „Obnavljanje bukve“ i to sa aspekta planiranja gazdovanja šumama, ali i sa aspekta gajenja šuma.Korisnici šuma su na konkretnim primerima prezentovali svoja iskustva u vezi sa pristupom operativnim problemima u planskom smislu, pre svega u odnosu na način postupanja u planskom smislu nakom pojave prirodnih hazarda kao što su suše, požari ili ledolomi.

Goc4

Na seminaru je učestvovalo 80 dipl. inž. šumarstva iz Ministarstva PZŽS-Uprave za šume, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, JP „Vojvodinašume“, JP „Srbijašume“, Nacionalnih parkova, JP „Šume RS“, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U okviru trodnevne debate utvrđeni su sledeći zaključci:

 1. Neosporno je da su problemi u operativnom planiranju prisutni na terenu, ali i rešivi uz saradnju Uprave za šume, operativaca planera i Šumarskog fakulteta.
 2. Probleme u formalnom smislu moguće je rešavati u hodu praktičnim testiranjem važećih podzakonskih akata – Pravilnika i dr.
 3. Neophodna je aktuelizacija Kodnog priručnika i Uputstava u skladu sa promenama- obaveza od pre godinu dana.
 4. Informacioni sistemi koji se koriste kao podrška, takođe se moraju harmonizovati, posebno, za potrebu koja se odnosi na bazu podataka za izradu Planova razvoja.
 5. Racionalizaciju operativnih planova u izvesnoj meri može podržati iskustvo i rezultati istraživanja (Projekat: Obnavljanje kitnjakovih šuma).
 6. Neophodno je jasnije, realnije, opredeljenje Plana gajenja i Plana korišćenja vezano za površinu.
 7. Dobijeni rezultati iz urađenih izmena i dopuna osnova gazdovanja šumama (razlog: sušenje šuma, požari, ledolomi itd.) su koristan putokaz ka adaptivnom gazdovanju.
 8. Prethodno je podržano teorijskim osnovom o adaptivnom upravljanju i gazdovanju šumama, i inače adaptivno, prilagodljivo u konkretnom slučaju u odnosu, i kao, reakcijana na višestruke faktore rizika.
 9. Prihvaćeno je i izneseno iskustvo iz Republike Srpske.
 10. Ugrožavajući faktori mogu biti izraženi lokalno i regionalno i to treba imati u vidu kod izrade izmena i dopuna planskih dokumenata.
 11. U operativnim planovima su od analitičke službe, u Upravi za šume, uočeni, a i dalje se uočavaju, ponekad, skoro neprihvatljivi sadržaji. Problemi  se, uvek, mogu rešiti otvorenom saradnjom analitičke službe i planera
 12. Istaknuti su i uočeni problemi pri trenutnoj izradi Planova razvoja i sugerisana urgentnost promene Pravilnika usklađujući ga sa izmenama Zakona o šumama 2015. godine.
 13. Sugerisno je aktivnije učešće u izradi Pravilnika  ….. za operativne planove koji su u toku
 14. Učesnici seminara su se složili da je i ovaj vid edukacije vrlo koristan, a efektira razmenom teorijskih i stručnih iskustava, ovog puta:

– tematski iz Planiranja gazdovanja šumama i Gajenja šuma,

– integrisano ka kvalitetnijem planu, a time i gazdovanju

 1. Ovim je otvoren put ka seminaru 2016. godine (verovatno u isto vreme).

Za vreme trajanja seminara upriličeno je i svečano otvaranje novog objekta Nastavno-naučne baze „Goč“ propraćeno prigodnim sadržajima.

Goc2