U skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji AP Vojvodine, 24.01.2019. godine, u prostorijama Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu –Novi Sad, održan je četvrti redovni godišnji sastanak na kome su pored domaćina, Godišnji izveštaj o radu  prezentovali i stručni saradnici Instituta za šumarstvo iz Beograda.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume; Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo; JP Srbijašume; JP Vode Vojvodine i stručnjaci angažovani u oblasti gajenja i zaštite šuma zaposleni u direkciji, ograncima preduzeća i šumskim upravama JP „Vojvodinašume“.