Na osnovu odredbe ugovora: Istraživačko – razvojni projekti u šumarstvu, potpisanog sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, gde je definisana i obuka i edukacija stručnjaka koji su angažovani u oblasti gajenja i zaštite šuma, 27. juna je u lovačkoj kući „Karakuša“ održan seminar na temu: Zaštita šuma na području JP „Vojvodinašume“.

Kroz devet veoma interesantnih prezentacija, prisutni su imali priliku da osveže postojeća i steknu neka nova saznanja vezano za biljne bolesti u kulturama topole, monitoring štetnih organizama u šumi, karantinski štetne organizme koji su uočeni u zemljama iz okruženja,  novu FSC Politiku pesticida, kao i uticaj napada insekata na fiziološke procese u šumskom drveću.

Pošto se Ugovor takođe odnosi i na pedološka istraživanja i istraživanja sa ciljem unapređivanja  rasadničke proizvodnje bele topole, prezentovani su i najnoviji rezultati sa terena koji već u narednoj sezoni mogu imati punu primenu.