JP „Vojvodinašume“ je u periodu od 12. do 15. novembra 2013. godine, na Deliblatskoj peščari ugostilo 80 učesnika na tradicionalnom seminaru iz planiranja gazdovanja šumama koji organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, JP „Vojvodinašume“, JP „Srbijašume“ i Šumarski fakultet iz Beograda – Katedra planiranja gazdovanja šumama i Katedra zaštite šuma.

Svake godine se na ovom seminaru obrađuju aktuelne teme koje su vezane za problematiku planiranja gazdovanja šumama. Ove godine je glavna tema bila sušenje šuma usled klimatskih i drugih faktora, kao i štete koje nastaju usled napada bolesti i štetočina, ali i šumskih požara. Učesnici seminara su prezentovali stanje u odnosu na pomenutu problematiku u pojedinim šumskim područjima (JP „Vojvodinašume“, Nacionalni park „Tara“, JP „Srbijašume“, Nastavno-naučna baza Šumarskog fakulteta, itd.), a nakon toga su predložene odgovarajuće planske procedure u uslovima različitih efekata ugrožavajućih faktora na zdravstveno stanje šuma.

Specijalni rezervat prirode Deliblatska pečara

Kao rezultat trodnevnog seminara iz planiranja gazdovanja šumama podržanog prisustvom kompetentnih stručnjaka iz oblasti zaštite šuma, koji se bave bolestima i štetočinama, preventivom i represijom formulisani su i prihvaćeni sledeći zaključci:

 1. Izveštaji sa terena jasno ukazuju da su pojave koje u poslednje dve godine prate dinamizam šuma i šumskih ekosistema po svom obimu karaktera prirodne katastrofe

2. Pojava se za sada manifestuje kroz osušenost i sušenje šuma, šumske požare, kalamitete, snegolome, vetrolome, promenu stanišnih uslova i sl.

3. Pojava-katastrofa je ugrozila u skladu sa intenzitetom realno ostvarivanje globalnog cilja koji se odnosi na potrebu održivog upravljanja šumama uz poštovanje principa višefuncionalnosti

4. Pojava je u prvi plan istakla neosporne uslove rizika u kojima je ugrožena realnost planiranja održivog upravljanja šumama

5. Pojava je uslovila potrebu promene planskih procedura, pri čemu se, s obzirom na dinamizam, stihijnost i razmere ugroženosti šumskih ekosistema, sistem planiranja mora prilagoditi. Pri tome, insistiramo na savitljivosti i prilagodljivosti-elastičnosti i intenziviranju planskog postupka

6. Pojava zahteva uključivanje „sanacionog plana“ u plansku proceduru u uslovima izvesne ugroženosti šuma u šumskim područjima

7. U odnosu na postojeću plansku proceduru neophodno je usvojiti „sanacioni plan“ kao obavezu

8. Sanacioni plan je u ekonomskom pogledu troškovnog karaktera i zahteva u tom smislu odgovornost svih zainteresovanih strana pre svega MPŠV kao inicijatora

9. Sobzirom na poteškoće koje je već izazvala ova pojava neophodno je pretpostaviti redovnost subvencionisanja radova na sanaciji šteta u šumi, od istraživačkih radova do realizacije sanacionog plana

8. Pojava je po intenzitetu nacionalnog  karaktera i kao katastrofa opterećuje naciju

9. S ovom činjenicom je nužno upoznati najširu javnost