U periodu od 18. do 19. jula 2017. godine, u Banji Koviljači, održana je završna konferencija projekta „Razvoj i uvođenje inovativnog planiranja gazdovanja šumama uz poštovanje ekonomskih, ekoloških (zaštita od poplava, ledoloma i požara) i socijalnih aspekata u Srbiji“.

Cilj ovog projekta bio je unapređenje sistema gazdovanja šumama u uslovima sve prisutnije pojave klimatskih promena. Projekat je bio fokusiran na unapređenju sistema planiranja i monitoringa zasnovanog na implementaciji principa gazdovanja šumama bliskog prirodi. Poboljšanje ekonomske i ekološke stabilnosti šuma u Republici Srbiji kroz uvođenje novog pristupa planiranju gazdovanja šumama, zasnovano na konceptu gazdovanja bliskom prirodi, bio je ključni  zadatak ovog projekta.

Projekat je započet krajem 2015. godine nakon potpisivanja bilateralnog sporazuma između Vlade Nemačke i Srbije, preko svojih ministarstava nadležnih za poslove šumarstva.

U projekat su bile uključene sve relevantne institucije šumarskog sektora: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, JP „Vojvodinašume“, JP „Srbijašume“, Šumarski fakultet iz Beograda, Institut za šumarstvo iz Beograda, Institut za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine iz Novog Sada, kao i predstavnici manastirskih šuma

Završna konferencija je trajala dva dana, pri čemu su prvog dana, čitavim nizom zanimljivih prezentacija prikazani  rezultati projekta, poboljšanja u konceptu planiranja i monitoringa, kao i primeri planskih dokumenata koji su urađeni po novoj metodologiji. Drugog dana trajanja konferencije, na terenu gazdinske jedinice „Istočna Boranja“ prezentovani su praktični rezultati rada na pilot područjima i pokrenuta je diskusija o aktuelnim pitanjima u vezi sa poboljšanim konceptom planiranja gazdovanja šumama.

Tokom trajanja konferencije, u Tršiću je održan i sastanak Nadzornog odbora projekta kojem su prisustvovali najviši rukovodioci svih organizacija koje su učestvovale u projektu (direktor Uprave za šume, direktori JP „Vojvodinašume“ i JP „Srbijašume“, predstavnik nemačkog Ministarstva nadležnog za šumarstvo). Nadzorni odbor je razmotrio rezultate projekta i ocenio da su rezultati projekta doprineli jačanju kapaciteta u stabilizaciji šuma odnosno u njihovom prilagođavanju na klimatske promene i pronalasku optimalnih metoda za gazdovanje šumama.