Specijalisti Prognozno-izveštajne službe Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada su u periodu od 15. aprila do 29. maja 2015. godine u saradnji sa JP Vojvodinašume održali sedam seminara na temu zaštite šuma.

1

Ukupno 180 zaposlenih koji se bave poslovima iz ove oblasti u JP Vojvodinašume, imalo je priliku da unapredi postojeći nivo znanja. Svojim prisustvom, značaj ove teme su naglasili i predstavnici Uprave za šume, gospođa Vida Jovanović i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, gospodin Milan Rebić.

2

U dvanaest praktičnih i slikovitih predavanja uobličene su informacije značajne za identifikaciju pojave i praćenje najvažnijih bolesti, štetočina i korova u šumi, šumskim kulturama i rasadnicima. Naglašen je značaj selekcije, tj. uvođenja u proizvodnju malo osetljivih klonova topole, zahvaljujući čemu se dodatne mere zaštite od biljnih bolesti svode na minimum.

3

Takođe je istaknuto da praćenje populacionog nivoa štetnih organizama, i rano otkrivanje početka gradacije štetnih insekata ili epifitocije biljnih bolesti, kao i drugih štetnih agenasa, treba da eliminiše potrebu intervencije na velikim površinama. Sa ovakvim pristupom, postižu se najveći efekti u zaštiti šuma, sa maksimalnim uštedama u radnoj snazi i finansijskim sredstvima.

4

Poštujući Zakon o šumama i Zakon o zdravlju bilja, a u skladu sa zahtevima FSC standarda, JP Vojvodinašume sprovodi zaštitu šuma na principima integralne zaštite, gde se pored primene uzgojnih i fitosanitarnih mera upotrebljavaju i hemijska sredstva za zaštitu od insekata i biljnih bolesti, kao i za suzbijanje korova.

5

Problemi sa kojima se preduzeće susreće kada je u pitanju zaštita šuma su složeni, a zaštita šuma, zasada i rasadnika nameće potrebu korišćenja širokog spektra pesticida. Pored visoke efikasnosti i selektivnosti, pesticidi u šumarstvu moraju biti primenjeni u skladu sa odredbama FSC politike. Zbog toga postoji stalna potreba da se nakon završenih oglednih istraživanja, ubrza postupak za njihovu registraciju za primenu u šumarstvu.

6

7

8

9