Trening je održan 24. decembra 2010. godine u Petrovaradinu, u direkciji Javnog preduzeća “Vojvodinašume” Petorvaradin, u okviru projekta “NATREG – Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities”. Radionicu je organizovao NVO Oikos u saradnji sa JP “Vojvodinašume”, a vodila je Duška Dimović (član Svetske komisije za zaštićena područja – WCPA). Učesnici su bili zaposleni u JP “Vojvodinašume” na poslovima strateškog planiranja i razvoja, zaštite prirode i upravljanja zaštićenim područjima. Cilj treninga je bio podizanje kapaciteta učesnika za strateško planiranje zaštite prirodnih resursa, usklađivanje planskih i programskih dokumenata po međunarodnim smernicama i preporukama, kao i sagledavanje mogućnosti uključivanja zainteresovanih strana u proces priprema planova upravljanja zaštićenim područjima.