U utorak 10. 03. 2009. godine, održana je promocija i prezentacija SRP „Bagremara“ u ŠU „Bačka Palanka“, ŠG „Novi Sad“, JP „Vojvodinašume“. Ovo zaštićeno prirodno dobro predstavlja jedino stanište biljne vrste kukurjak (Eranthis hyemalis)na teritoriji Republike Srbije. Zaštićeno je Uredbom Vlade Republike Srbije 2007. godine, a za Staraoca je određeno JP „Vojvodinašume“. U toku dvogodišnjeg upravljanja, JP „Vojvodinašume“ je donelo sva Zakonom i Uredbom propisana planska dokumenta, propisno je obeležilo Rezervat i uspostavilo čuvarsku službu. U toku 2008. godine, Izvršno Veće Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, izdvojilo je 200,000,00 dinara na ime projekta „Zaštita i upravljanje u SRP Bagremara“. Sredstva su namenski utrošena za pročišćavanje i obeležavanje edukativne staze u dužini od 2 km, izgradnju i postavljanje 11 klupa, 2 stola, 6 nosača sa krovnom konstrukcijom za informativne table i 6 limenih info tabli sa slikama i podacima  o Rezervatu.

Ovom skupu, prisustvovali su, kao organizatora skupa, predstavnici JP „Vojvodinašume“ na čelu sa direktorom Martom Takač i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije na čelu sa direktorom dr Nenadom Stavretovićem i rukovodiocem Radne jedinice Novi Sad dr Biljanom Panjković, zatim predstavnici Pokrajinskog sekreatarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Opštine Bačka Palanka, PP „Tikvara“, SRP „Karađorđevo“, kao i brojni predstavnici medija.

Promocija SRP „Bagremara“ obuhvatila je dve prezentacije (1. SRP „Bagremara“, autora Aleksandre Vujasinović iz ŠG „Novi Sad“, JP „Vojvodinašume“ i Biomonitoring kukurjaka (Eranthis hyemalis) u SRP „Bagremara, autora dr Biljane Panjković iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Radna jedinica Novi Sad), organizovan odlazak u Rezervat i šetnju edukativnom stazom.