Lovište“Vršačke planine“, ukupne površine 4.118.32 ha je jedino brdsko – planinsko lovište, otvorenog tipa, kojim gazduje JP “Vojvodinašume“ čija se nadmorska visina  kreće od 94-641 m/nm. Brojnost divljih svinja u lovištu “Vršačke planine“ je već dugi niz godina u stagnaciji i iz tih razloga bilo je neophodno  preduzeti aktivne mere u lovnom gazdovanju u cilju povećanja brojnosti i stabilizaciji populacije divljih svinja.

Najefikasnija mera u povećanju brojnosti populacije divljih svinja je ograđivanje dela lovišta i prelazak na intezivan model gajenja i korišćenja divljih svinja.
Povećanjem brojnosti fonda divljih svinja omogućiće unapređenje lovno-turističke ponude lovišta “Vršačke planine“ i ŠG “Banat“ – Pančevo jer se radi o atraktivnim i traženim lovovima kod domaćih a naročito kod stranih lovaca – turista.

Površina budućeg ograđenog dela lovišta – poligona za intezivan izlov divljih svinja –„Lovačko imanje“ projektom  je predviđeno da bude 301,62 ha, a dužina spoljne ograde ograđenog dela lovišta „Lovačko imanje“ je 7.51 km. Završetak radova na ograđivanju dela lovišta  planirano je  1. novembra 2017. godine a potom i unošenje matičnog fonda divljih svinja koje je  planirano za januar 2018.godine.

Poligon za intenzivan izlov divljih svinja“Lovačko imanje“će već 2019.godine biti integrisano u realizaciju prigonskih lovova sa već postojećim poligonim „Flamunda“ i Šumarak“ na području ŠG“Banat“-Pančevo.

Značajno je istaći činjenicu da se finansiranje projekta ograđivanja dela lovišta“Vršačke planine“- lovačko imanje“ realizuje sopstvenim sredstvima iz Internog fonda za razvoj šumarstva i lovstva JP “Vojvodinašume“.

Ograđivanje lovišta“Vršačke planine“ i izgradnja poligona za intenzivan uzgoj i izlov divljih svinja   samo je  prva faza u razvoju ovog brdsko – planinskog lovišta, jer je srednjoročnom strategijom razvoja lovstva JP “Vojvodinašume“ predviđena  izgradnja nove planinske lovačke kuće i reintrodukcija jelenske divljači.