Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zoran Rajić, direktor Uprave za šume Saša Stamatović i šef odeljenja za evropsku i međunarodnu politiku Ministarstva poljoprivrede i ishrane Savezne Republike Nemačke, Matias Švorer, 22. septembra 2015. godine, zvanično su označili početak implementacije srpsko-nemačkog projekta u sektoru šumarstva, pod nazivom „Razvoj i uvođenje inovativnog koncepta planiranja gazdovanja šumama uz poštovanje ekonomskih, ekoloških (zaštita od poplava, ledoloma i požara) i socijalnih aspekata u Srbiji“.

Cilj ovog bilateralnog projekta jeste unapređenje sistema gazdovanja šumama u izmenjenim uslovima, tačnije u uslovima sve prisutnije pojave klimatskih promena, čime se jasno prepoznaje značaj sistema planiranja u oblasti šumarstva. Projekat se fokusira na unapređenje sistema planiranja i monitoringa zasnovanog na implementaciji principa gazdovanja šumama bliskog prirodi. Poboljšanje ekonomske i ekološke stabilnosti srpskih šuma kroz uvođenje novog pristupa planiranju gazdovanja šumama, zasnovano na konceptu gazdovanja bliskog prirodi, jedan je od prepoznatih ciljeva ovog projekta.

Državni sekretar Rajić je, obraćajući se prisutnima naglasio, da je ovaj projekat samo jedan u nizu projekata, gde od nemačkih kolega ima mnogo toga da se nauči i pozdravio prepoznavanje značaja planiranja u oblasti šumarstva.

JP „Vojvodinašume“ daće doprinos tokom realizacije projekta učešćem svojih predstavnika u radnoj grupi koja će raditi na unapređenju sistema planiranja gazdovanja šumama zasnovanog na principima prirodi bliskog gazdovanja šumama. Jedno od dva pilot područja na kojima će biti praktično  testirana unapređena metodologija planiranja gazdovanja šumama nalazi se u okviru JP „Vojvodinašume“ ŠG „Sremska Mitrovica“.

Ministarstvo 1

“Pred savremeno šumarstvo stoji kompleksan zadatak da društvenoj zajednici stavi na raspolaganje željena ekološka, ekonomska i socijalna dobra i usluge. Ovakav, inače komplesan zadatak, postaje još veći izazov kada se u obzir uzme neophodnost adekvatnog odgovora sektora šumarastva na negativne utacaje klimatskih promena kojih smo i sami svedoci. Ovaj projekat između ostalog ima za cilj kreiranje unapređenog sistema planiranja kao jednog od osnovnih sistemskih instrumenata za dostizanje ciljeva u sektoru šumarstva i unapređenje gazdovanja šumama u Srbiji. Time se stvaraju preduslovi da se naše šume dovedu u stanje veće stabilnosti i učinkovitosti”, izjavio je Saša Stamatović, direktor Uprave za šume.

Šef odeljenja za evropsku i međunarodnu politiku Matias Švorer rekao je da je vrlo zadovoljan načinom na koji se odvija realizacija ovog projekta i prisutnima pojasnio šta bilateralna saradnja Nemačke i Srbije, u ovoj oblasti podrazumeva. On je istakao da će u sklopu ovog projekta biti primenjene horizontalne mere, što podrazumeva razmenu iskutava i znanja. Švorer je takođe rekao da se nemačko Ministarstvo usredsredilo na nekolicinu zemalja sa kojima imaju ovakvu bilateralnu saradnju i sa kojima dogovaraju pilot projekte, kao i da je Srbija jedna od tih zemalja.

Šumarstvo Srbije mora da se pripremi za sve prisutniju pojavu klimatskih promena i zadovoljavanje potreba društva u odnosu na šumu. Samo zdravi šumski ekosistemi obezbeđuju čitav niz ekosistemskih usluga. Stanovništvo ruralnih krajeva posebno ima ekonomske koristi od stabilnih i visoko produktivnih šuma. Samo stabilni i prilagodljivi šumski ekosistemi mogu značajno doprineti ublažavanju klimatskih promena.

Vlade Nemačke i Srbije su putem svojih ministarstava za poljoprivredu potpisale sporazum o saradnji krajem jula 2015 godine. Nemačka strana je izdvojila je 500.000 evra za mere podrške u okviru bilateralne saradnje u cilju održivog upravljanja šumama. Osnovni element sporazuma je pomenuti projekat koji se odnosi na unapređenje ekonomske i ekološke stabilnosti šuma u Srbiji. Projekat će otvoriti novu stranu u saradnji sektora šumarstva Srbije i Nemačke. On jasno nastoji da ustanovi i produbi partnersku strukturu između institucija koje gazduju javnim i privatnim šumama kao i sa institucijama u oblasti istraživanja u šumarstvu. Sektor šumarstva Srbije ima za cilj jačanje kapaciteta u stabilizaciji šuma odnosno u njihovom prilagođavanju na klimatke promene i pronalasku optimalnih alata i metoda u gazdovanju šumama. Ovo je otvorilo put ka stvarnju zajedničkog projekta sa nemačkim Ministarstvom poljoprivrede i ishrane.

Sastanaku, održanom u svrhu operativnog planiranja projektnih aktivnosti, prisustvovali su pored predstavnika srpskog i nemačkog Ministarstva i predstavnici ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu i ostali partneri na projektu – predstavnici javnog preduzeća „Srbijašume“ i javnog preduzeća „Vojvodinašume“, kao i predstavnici Instituta za šumarstvo iz Beograda, Instituta za nizijsko šumarstvo iz Novog Sada, Šumarskog fakulteta iz Beograda i predstavnici crkvenih šuma koji predstavljaju privatne šume. Naredne dve godine sve pomenute institucije radiće uz pomoć nemačkih i nacionalnih šumarskih eksperata na realizaciji ovog projekta.