JP „Vojvodinašume“ je učesnik u projektu  IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija. Projekat Forest protects from floods (ForestFlow) traje već godinu dana i obuhvata čitav niz aktivnosti koje se odnose na pomoć Srbiji i Hrvatskoj u oporavku nakon poplavnog talasa u poplavljenim područjima.

Deo projektnih aktivnosti obuhvata i obnovu objekata oštećenih u poplavama u pograničnoj oblasti šumskog basena Spačva-Bosut u Sremskom okrugu i Vukovarsko-srijemskoj županiji. U vezi sa prethodnim, na području ŠG „Sremska Mitrovica“ započeti su radovi na rekonstrukciji deonice puta dužine 3929 m od magistralnog puta prema graničnom prelazu do ulaza u šumu “Puk”.

Ovaj putni pravac je značajan iz  razloga, što zbog svoje kote, može da predstavlja alternativni put za mesto Jamena, u slučaju velikih poplava (kakve su bile 2014. godine), kada je glavni put za Jamenu poplavljen. Takođe, zbog  kote na kojoj se nalazi, može da služi i kao linija odbrane od poplava u slučaju visokih voda.

Istovremeno sa rekonstrukcijom puta, započeti su i radovi na uređenju dela kanalske mreže u tom području i to kanala II i III reda hidromeliracionog sistema “Lipac” podsistema “Obošnica”, a projektom je planirano  i  postavljenje automatske vodomerne stanice na Bosutu kod mesta ulivanja Studve u Bosut.

Radovi uređenja kanalske mreže i rekonstrukcije puta započeti su u skladu sa  predviđenim terminima i dinamičkim planom, a od njihove realizacije imaće koristi kako JP „Vojvodinašume“ i JVP „Vode Vojvodine“ za potrebe vršenja svojih delatnosti, tako i lokalno stanovništvo koje živi u blizini područja gde se izvode radovi.