JP Vojvodinašume je izvođač radova u okviru Projekta podizanja vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Subotica. Projekat je finansiran Sredstvima obezbeđenim iz Fonda za   kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a izradili su ga stručnjaci Instituta za nizijsko šumarstvo iz Novog Sada. Na oko 2000 ha, biće zasađeno 1,553.630 komada sadnica što će značajno poboljšati uslove života za stanovnike ovog grada, obzirom, da sa svega 2%  površine pod šumom  spada u najnepošumljeniju oblast u Evropi.

Direktor JP Vojvodinašume, Marta Takač i  Gradonačelnik Subotice Geza Kučera su nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji prve faze Projekta, krenuli na posao. U sredu 26.03.2008.godine su posadivši nekoliko sadnica topole u Čantaviru, simbolično započeli pošumljavanje na 115 ha, koliko se planira za 2008. godinu.