Od 01.10.2023. god sa realizacijom je počeo projekat „LIFE RESTORE for MDD“ koji sufinansira EU. Radi se o međunarodnom projektu za obnovu UNESCO-ovog rezervata biosfere u pet zemalja Mura-Drava-Dunav za dobrobit prirode i ljudi.

Novi projekat „LIFE RESTORE for MDD“ koji sufinansira EU, zvanično je pokrenuo napore na obnovi duž reka Mure, Drave i Dunava – područja koje se nalaze u okviru rezervata biosphere i štite u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, prvom rezervatu biosfere biosfere u pet zemalja na svetu.

Po prvi put, 17 institucija iz pet država, uključujući institucije I organizacije iz oblasti zaštite prirode, voda, šuma i regionalnog razvoja, kao i univerzitete i nevladine organizacije koje predvodi WWF Austrija, radiće zajedno na obnavljanju rečnog ekosistema i njegovih jedinstvenih poplavnih šuma duž tri reke, koje se često nazivaju „Evropskim Amazonom“.

U narednih pet godina, sa 20 miliona evra, projekat planira obnovu 29 lokacija duž reka, sa ciljem uspostavljanja 2.472 hektara šuma u ​​poplavnoj ravnici, kao i ponovnog povezivanja 54.230 metara rukavaca reka i prenosa 966.000 m³ sedimenata čime će se stvoriti novi šljunak i peščani sprudovi. Ove aktivnosti, ne samo da će obezbediti vredna staništa za retke vrste riba i ptica, već će i ponovo uspostaviti zdravije poplavne šume i poboljšati njihovu otpornost na sušu.

Ovaj inovativni LIFE projekat služi kao primer međunarodne saradnje i zajedničkih napora na restauraciji, kako bi se oživeo UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja, To je najveći projekat restauracije ikada sproveden u regionu i samim tim značajan korak ka zaštiti naše životne sredine.

Reke Mura-Drava-Dunav, koje se odlikuju svojim prostranim poplavnim šumama – najvećim u celom slivu reke Dunav – predstavljaju utočište za najkoncentrisaniju populaciju kontinentalne Evrope gnezdećih orlova belorepana i ugrožene crne rode. Složeni ekosistemi ovih reka, sa šljunkom i peščanim sprudovima, ostrvima, mrtvicama i bujnim livadama, podržavaju neverovatan spektar biodiverziteta. Oni takođe služe kao ključna stanica za preko 250.000 ptica selica godišnje. Osim toga, dobro očuvane poplavne ravnice igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju čiste vode za piće i zaštiti zajednica od rastuće opasnosti od poplava, posebno u kontekstu klimatskih promena. Nažalost, istorijsko loše upravljanje rečnim tokovima, neadekvatno korišćenje poplavnih šuma i širenje invazivnih vrsta predstavljaju stalnu pretnju ovim ključnim ekosistemima ali i lokalnim zajednicama koje uz njih žive.

Projekat “LIFE RESTORE for MDD” predstavlja važan doprinos Evropskom zelenom dogovoru (European Green Deal), kao i doprinos implementaciji Strategije EU o biodiverzitetu 2030 i predloženog Zakona EU o obnovi prirode. To je takođe međunarodna demonstracija kako pet zemalja može da radi zajedno na obnavljanju ključnih ekosistema za dobrobit prirode i ljudi.

Suočeni sa klimatskom krizom i ogromnim izumiranjem vrsta, postaje pitanje opstanka i obnove degradiranih rečnih ekosistema za dobrobit ljudi i prirode“. Zdrava slatkovodna staništa igraju značajnu ulogu u prilagođavanju klimatskim promenama i njihova obnova će pomoći regionu da se pripremi za klimatske promene – najveći izazov sa kojim se čovečanstvo ikada suočilo.

Sa 930.000 hektara koji se protežu preko 700 kilometara reka Mure, Drave i Dunava, rezervat biosfere koji je proglašen od strane UNESCO-a već je označio značajan skok u prekograničnom očuvanju prirode. Nadovezujući se na ovo dostignuće, projekat „LIFE RESTORE for MDD“ ima za cilj da ovu posvećenost podigne na viši nivo, postavljajući presedan u tome kako velike inicijative za obnovu mogu efikasno da se suprotstave globalnim izazovima kao što su degradacija staništa, klimatske promene i pad u biodiverzitet.

Uloga JP „Vojvodinašume“ na projektu :

Područje Monoštorskog rita je, izgradnjom dunavskog nasipa i kanala Dunav-Tisa-Dunav (Prigrevica-Bezdan), od 1965. godine izvan uticaja plavljenja reke Dunav. U cilju poboljšanja stanja staništa ukazala se potreba za prilagođavanjem režima podzemnih i površinskih voda i vodno-vazdušnog režima zemljišta potrebama biljnog i životinjskog sveta karakterističnog za ritove. U tu svrhu je pre dvadesetak godina izrađena tehnička dokumentacija za aktivnosti revitalizacije područja Monoštorskog rita, pri čemu je ceo prostor podeljen na dve prostorne celine: „Šmaguc-Kalandoš“ (severni deo Monoštorskog rita) i „Siga –Kazuk“ (južni deo Monoštorskog rita). U sadašnjim uslovima, upuštanje vode u Monoštorski rit obezbeđeno je preko upusno-ispusne ustave „Staro selo“ koja se nalazi na dunavskom nasipu prve odbrambene linije (km 41+855). Pri odgovarajućem vodostaju Dunava (220 cm na hidrološkoj stanici Bezdan) preko navedene ustave vrši se upuštanje vode u stari tok Dunava, tzv. Stari Dunavac. Sistem dopremanja vode je sledeći: voda se Starim Dunavcem dalje transportuje do kanala „Sever“ za snabdevanje vodom severnog dela rita i kanala „Jug“ za snabdevanje vodom južnog dela rita. Kanal „Sever“ je samo delimično izgrađen, dok je kanal „Jug“ u potpunosti izgrađen, zajedno sa razdelno/separacionom ustavom „Jug“ na početku kanala i dvonamenskim kanalima nižeg reda i pratećim objektima. Ideja je da kada se izvrši „punjenje“ južnog dela Monoštorskog rita, separaciona ustava se zatvara, i voda se usmerava u severni deo. Nepostojanje severnog dela sistema, kao i nefunkcionalnost postojeće razdelne/separacione ustave razlozi su što se punjenje Monoštorskog rita u praksi nikada nije desilo i upravo se kroz ovaj projekat želi napraviti ono što nije dovršeno pre više od 30 godina. Pored obnove vodnog režima, na projektu će se uraditi i konverzija plantažnih zasada u autohtone šume.

Projektni partneri:

 • WWF Austria (vodeći partner)
 • Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije
 • Nacionalni park Dunav-Drava
 • WWF Mađarska
 • Zavod za vode Slovenije
 • Nevladina organizacija za zaštitu prirode i životnu sredinu Zeleni Osijek
 • Hrvatske Vode
 • Fakultet agrotehničkih nauka Osijek
 • Kancelarija Vlade Stirije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
 • Javno preduzeće “Vojvodinašume” Petrovaradin
 • Slovenačke državne šume, d.o.o.
 • Regionalni menadžment Štajerske Jugoistočna Štajerska
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-Križevačke županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
 • Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
 • Nacionalni park Balaton-felvidéki

Savetodavno telo projekta:

Upravni odbor Rezervata biosfere pet zemalja Mura-Drava-Dunav predstavljen od strane odgovarajućih ministarstava životne sredine pet zemalja (TBR MDD Upravni odbor)