Grupa naših stručnjaka koju su činili Zoran Tomović i Ðorđe Šimunovački iz JP „Vojvodinašume“, Saša Orlović iz „Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu“ posetila je Centar za šumsko seme francuske šumarske službe u Suptu (Office National Des Forets, Service Graines et Plants SUPT).Osnovni cilj posete je bio upoznavanje sa opremom i tehnologijom za doradu semena hrasta lužnjaka i kitnjaka, kao i neophodne osnove za izradu sopstvenog projekta – Semenskog centra u Šumskoj upravi Morović, ŠG Sremska mitrovica. Poseta je obavljenja u periodu od 7 do 9 Novembara.

Nacionalna kancelarija za šume u Suptu, Francuska

Pogon za doradu semena.

Šuma smrče.