Netaknuta šuma hrasta, graba i jasena, Vratična – ŠU Morović, jedna je od najstarijih nizijskih plavnih šuma u jugoistočnoj Evropi.

Tradicionalni zaštitni pojas hrastove šume u Sremu. Veoma gusta obnova  hrastovih stabala postignuta intenzivnim gazdovanjem: urodom semena, zaštita od divljači, suzbijanjem podstojne vegetacije, zaštita od glodara. Dansa se umesto konvencionalnih hemijskih sredstava koriste bio razgradivi pesticidi.

Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ uključuje plavne šume, močvare i vodene ekosisteme.

Prelep pogled na pejzaž zlatiborskog područja gde se nalaze brojni turistički sadržaji. Pašnjaci i livade prekriveni su belim borom (Pinus Sylvestris).

Zaštićene šume na graničnoj liniji nacionalnog parka Tara (uključujući Pančićevu omoriku, na horizontu), u blizini BiH.

Možete preuzeti izveštajni dokument Prof. Jurij Diaci i Dr. Martin Bobinac.