Javno preduzeće Vojvodinašume Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica posetila je 16. i 17. oktobra grupa šumara i lovaca ispostave Zavoda za šume Slovenije iz Murske Sobote sa 25 učesnika, koju je predvodio dipl. inž. Štefan Kovač.  Tokom posete gostima j u Šumskoj upravi  Morović predstavljena tehnologija obnavljanja šuma hrasta lužnjaka, gazdovanje semenskim sastojinama i tehnologija dorade i skladištenja semena hrasta lužnjaka. Pored šuma i semenskih sastojina gosti su obišli i Centar za doradu i skladištenje žira uz primenu tretmana termoterapije za suzbijanje izazivača truleži semena saprofitne gljive Ciboria batschiana U lovištu Karakuša, Šumske uprave Klenak kolegama iz Slovenije je predstavljeno gazdovanje populacijama divljih svinja i proizvodnja i gajenje fazana u fazaneriji ovog lovišta. Pored navedenog stručnog programa, realizovan je i deo kulturno-turističkog programa posetom arheološkom nalazištu Sirmijum i manastirima Fruške gore.