Zdravu životnu sredinu i održivi razvoj društvene zajednice u njoj, nije moguće zamisliti bez šume. Šumski ekosistemi imaju izuzetan društveni značaj zbog proizvodnih, zaštitno-regulatornih, socijalnih i kulturnih funkcija. Zbog toga, poslovanje Preduzeća koje gazduje i upravlja šumama u velikoj meri podleže javnom posmatranju i duboko je ukorenjeno u društveni sistem vrednosti i normi.

Pred šumarstvo se stalno postavljaju novi zahtevi od šire društvene zajednice, koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti u šumi. U Evropi su ti zahtevi doveli do velikih promena u planiranju gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i drugim ekosistemima, a JP „Vojvodinašume“, se uspešno prilagođava takvim izazovima.

Nakon završetka vegetacionog perioda, i kada opadne lišće sa sadnica listopadnih vrsta drveća, započeće nova sezona pošumljavanja u JP „Vojvodinašume“. Ove godine je potreban sadni materijal proizveden u 13 od ukupno 15 rasadnika Preduzeća.

Planirano je da se ukoliko uslovi na terenu dozvole, obnova šuma izvrši na površini od oko 1.450 hektara, a nove šume će biti zasađene na oko 95 hektara.

Za ovaj posao je obezbeđeno ukupno oko 849.390 kvalitetnih jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica. Kao i do sada, najviše će biti posađeno sadnica topole (498.680), vrbe (123.430), poljskog jasena (123.000), hrasta lužnjaka (55.000), crnog bora (24.520), bagrema (20.000) i crnog oraha (4.760). Zbog izostanka uroda semena hrasta lužnjaka, u novoj sezoni neće biti pošumljavanja setvom semena ove plemenite vrste tvrdih lišćara.

Pored pripremljene površine i kvalitetnog repro materijala, potrebno je obezbediti i radnu snagu od koje u velikoj meri na kraju zavisi da li će uspeh pošumljavanja biti dobar, ili će naredne sezone uslediti popunjavanje, pa i ponovno pošumljavanje na lokalitetima gde je opstalo manje od 50% sadnica. Nažalost, zbog zabrane zapošljavanja novih radnika poslednjih godina sa jedne,  i male naknade za angažovanje povremene radne snage po ugovoru za usluge sa druge strane, realno je za očekivati da će kvalitet sadnje biti usko grlo.

Nadamo se da će nam vremenske prilike i ove godine biti saveznici, da će padavina biti dovoljno na početku i tokom naredne vegetacije, kako bi bar sušenje sadnica u kulturama i plantažama zbog izostanka vlage u zemljištu bilo svedeno na minimum.