Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je u novembru 2012. godine započelo sezonu pošumljavanja setvom žira hrasta lužnjaka i sadnjom topolovih sadnica  u šumskim gazdinstvima „Sremska Mitrovica“, „Sombor“ i „Banat“. Planirani obim radova, za sezonu 2012/2013, na površinama koje su dodeljene na upravljanje i gazdovanje JP “Vojvodinašume“, iznosi čak 2.210 ha. Zbog loših vremenskih uslova u decembru, pošumljavanje je obustavljeno, ali su zaposleni JP „Vojvodinašume“ tokom celog januara radili bez prestanka i na taj način je ova pauza brzo nadoknađena.

Ove godine, pored redovnog plana obnove šuma i pošumljavanja, potrebno je izvršiti i sanaciju štete nastale kao posledica suše tokom 2012. godine. Uvidom na terenu, utvrđeno je da popunjavanje i ponovno pošumljavanje treba izvršiti na površini od oko 700 ha. Sanacija štete koja je nastala zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika, ove godine biće izvršena sopstvenim sredstvima i uz podršku Autonomne pokrajine Vojvodine tj. iz Budžetskog fonda za šume.

Jednogodišnji zasad topole

Potrebne količine semena i sadnog materijala obezbeđene su iz sopstvene proizvodnje, tj. iz  registrovanih objekata za proizvodnju polaznog materijala JP „Vojvodinašume“. Za potrebe pošumljavanja 30 hektara površine u Šumskom gazdinstvu „Banat“ utrošiće se oko 15 tona semena hrasta lužnjaka koje je ove godine sakupljeno u Bačkoj (šumsko gazdinstvo „Sombor“), u semenskoj sastojini „Kurjačica“. Obzirom da Vojvodina predstavlja najobešumljeniju regiju u Evropi (sa manje od 7% površine pod šumom), JP „Vojvodinašume“ svake godine ulaže velike napore da pored redovne obnove šuma, pošumljava i čistine i na taj način dugoročno promeni sliku šumovitosti Vojvodine.

Proizvodnja šumskog sadnog materijala JP „Vojvodinašume“

Da se šumovitost Vojvodine značajnije poveća, moraju se uključiti i ostali korisnici šuma, vlasnici zemljišta pogodnog za pošumljavanje i najšira društvena zajednica, a sve to uz  finansijsku podršku Resornog Ministarstva, Pokrajinskog Sekretarijata pa i lokalne samuprave.

Pošumljavanje sadnjom sadnica topole

Da bi se ovo postiglo, prvenstveno se moraju odrediti površine pogodne za pošumljavanje, jer dok se to ne uradi JP „Vojvodinašume“ može raditi samo na površinama kojima gazduje, što je malo u odnosu na kompletan zadatak. Pri izboru vrste pogodne za pošumljavanje, uz uvažavanje stanišnih karakteristika područja planiranog za pošumljavanje, prednost se daje domaćim (autohtonim) vrstama drveća. Ekološki pristup šumarskim aktivnostima u novije vreme sve više favorizuje domaće vrste koje se tu javljaju „od prirode“. Započeta je proizvodnja  sadnica crne i bele topole, kako bi se očuvao genofond autohtonih vrsta i reintrodukcija, kao i za potrebe pošumljavanja „bafer zona“, pojasa duž vodotoka, saobraćajnica i naselja.

 

Setva semena hrasta lužnjaka šumskom sejačicom i jednogodišnji hrast lužnjak

Rezultat ovakvog pristupa su nove šume hrasta lužnjaka, poljskog jasena, belih topola i  domaćih vrba koje će pružiti sklonište i dom mnogim ugroženim vrstama biljaka i životinja. Očuvanje biološke raznovrsnosti je jedan od primarnih i permanentnih zadataka savremenog šumarstva. Izborom vrste kojom pošumljavaju šumari oblikuju budući ekosistem. Nove hrastove šume će za nekoliko desetina godina  bujati životom i prisustvom ptica, insekata, biljaka…

 Orlovi belorepani, crne rode i mnoge druge ugrožene vrste koje se gnezde u takvim šumama imaće uslove za život i reprodukciju, a čovek kao korisnik tih šuma niz blagodeti. Iz ovogodišnjih pošumljavanja izrašće najlepše šume koje šumari ostavljaju budućim generacijama, i koje će svojim ambijentom pružiti uslove za zdraviji život kroz rekreaciju, šetnju, vožnju biciklom…