U sredu, 5. februara, u direkciji Javnog preduzeća Vojvodinašume, dirketorka Marta Takač je sa dugogodišnjim kupcima drvnih sortimenata potpisala Ugovore o prodaji robe za 2014. godinu. Direktorka Takač je uz pozdravni govor započela ovogodišnju saradnju sa 27 najvećih drvnih prerađivača sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i Republike Srbije, koji domaće i inostrano tržište snabdevaju svojim proizvodima.

Na nivou Preduzeća se svake godine Ugovori potpisuju sa 80 kupaca.

Zbog izvoza na evropsko i svetsko tržište, veliki značaj za kupce predstavlja to što su šume kojima gazduje JP Vojvodinašume FSC sertifikovane. U svetu postoji više sistema sertifikacije šuma, a FSC je jedan od najpoznatijih (Forest Stewardship Council – Savet za nadzor u šumarstvu). Ovim sertifikatom se dokazuje da proizvod poreklom iz šume nije nastao nekontrolisanim korišćenjem šuma i da se upravljanje i korišćenje šuma vrši u skladu sa strogim međunarodnim standardima, obezbeđivanjem ekoloških, ekonomkih i socijalnih funkcija šuma.