Na inicijativu JP « Vojvodinašume » i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu,  u šumskoj upravi Morović, po prvi put je u šumarstvu, 24.06.2021. godine izvršena  prezentacija aplikacije pesticida u plantaži topole i u šumskom rasadniku.

Predsednik Asocijacije za bespilotne sisteme u privredi i suosnivač Agrodron tima gospodin Momir Alvirović, je sa svojim saradnicima održao veoma interesantno predavanje i pokazao praktične mogućnosti dronova najnovije generacije.

Svaka bespilotna letelica u zavisnosti od svoje namene odlikuje se specifičnom hardverskom opremom i softverskim funkcionalnostima koje obezbeđuju njeno korišćenje.

Ubrzani razvoj i sve veća popularnost bespilotnih letelica (dronova), kao i prednosti njihove upotrebe već su ranije otvorili mogućnost za njihovu primenu u poljoprivredi. Hardverska i softverska rešenja koje koriste dronovi se razvijaju velikom brzinom. U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje sve je značajnija upotreba dronova različitih kategorija i namena. Upotreba dronova u poljoprivredi ogleda se kako u prikupljanju podataka sa terena o zdravstvenom stanju biljaka, tako i u primeni u procesu zaprašivanja, uzorkovanja zemljišta i prihrani biljaka.

Tretiranja, fungicidima insekticidima i herbicidima koje nosi dron i u niskom letu rasprišuje rastvor na visini od 1,5 do 3,0 metra iznad krošnji stabala može biti rešenje i u šumarstvu na lokacijama koje nisu dostupne za mehanizaciju.

Preciznim doziranjem zaštitnog sredstva, smanjuje se rasipanje rastvora uz istovremeno postizanje najboljih efekata po gajenu biljnu vrstu kao i zaštita životne sredine.

Upotreba dronova u oblasti hemijske zaštite biljaka ogleda se u snimanju površine pod gajenim biljkama i donošenju odluke na kojim delovima površine je potrebno uraditi hemijsku zaštitu. Nakon donošenja odluke, korišćenjem adekvatne opreme, dron može podesiti svoju visinu i položaj u odnosu na površinu zemlje i izvršiti hemijsku zaštitu prskanjem odgovarajuće količine hemijskog preparata. Prednost upotrebe ovakvog načina hemijske zaštite ogleda se u efikasnoj hemijskoj zaštiti u realnom vremenu, uz minimalni utrošak vremena i redukciju utrošene količine hemijskih sredstava. Na ovakav način se vodi računa o zaštiti životne sredine i posebno se umanjuje mogućnost zagađenja podzemnih voda. Stručnjaci procenjuju da poljoprivredni dronovi mogu obaviti hemijsku zaštitu zaprašivanjem do četrdeset puta brže nego što je to slučaj sa tradicionalnim zaprašivačima. Pritom, upotrebom dronova za potrebe hemijske zaštite može se uštedeti do 90% vode, kao i od 30% do 40% pesticida. Aplikacija je strogo usmerena što doprinosi većoj pokrivenosti tretirane površine i boljim efektima tretmana zaštite. Istovremeno,  potrebno je istaći i činjenicu da u procesu zaštite nema direktne aktivnosti čoveka. Praktično, lice koje upravlja dronom nalazi se na bezbednoj udaljenosti od površine koja se zaprašuje, tako da se znatno redukuje štetan uticaj pesticida na čoveka.

Pored hemijske zaštite, dronovi su takođe u upotrebi i kada se radi o analizi zemljišta. Mogu se koristiti za mapiranje zemljišta, tako da se u skladu sa količinom prisustva  hranljivih materija i potrebama gajene vrste, prihrana vrši ciljano i po potrebi.