Dana 12. februara 2008. godine, u Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica, u lovačkoj kući Karakuša, održana je prezentacija za članove Izvršnog odbora Preduzeća na temu novih informacionih tehnologija koje se primenjuju u šumarstvu, sa naglaskom na GIS (geografski informacioni sistemi).

Na prezentaciji su bili prisustni direktor JP Vojvodinašume dipl.ing. Marta Takač, pomoćnici direktora i direktori šumskih gazdinstava.

U prvom delu prezentacije  prikazano je postojeće stanje u šumarstvu u oblasti ITtehnologija na primeru Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica.

Na području Š.G. Sremska Mitrovica izvršena je digitalizacija sastojinskih karata svih 25 gazdinskih jedinica, 1100 odeljenja i preko 12000 odseka. Poligoni odseka su povezani sa odgovarajućom bazom podataka, uspostavljenom prilikom izrade posebnih osnova gazdovanja šumama.

Na osnovu dobijenog projekta za uvođenje u primenu GIS tehnologija na nivou Sremskog šumskog područja, urađene su sve tematske karte.

Nove tehnologije donose mogućnost izrade kvalitetnijih karata u pogledu primene i korišćenja prikazanih podataka. Na bazi toga je predložena izrada seta novih tematskih karata koje bi trebale u budućnosti da budu primenjene prilikom izrade posebnih osnova gazdovanja.

U prezentaciji je takođe predstavljen dostignuti nivo  primene aerofotogrametrije i GPS tehnologije. Prezentaciju je održao dipl.ing. Ðorđe Cvetković, iz Š.G. Sremska Mitrovica.

U drugom delu prezentacije su predstavnici firme GISDATA iz Beograda, prikazali neke mogućnosti umrežavanja postojećih sistema i oblikovanje GIS strukture u okviru odgovarajućeg nivoa, kao što je na primer Javno preduzeće.

Firma GISDATA iz Beograda je predstavnik regionalne kompanije GISDATA, koji predstavljaju generalne distributere kompanije ESRI.

Prezentaciju su održali direktor Gisdate dipl.ing Goran Stepanović i Nisnoslav Mitrić, viši GIS konsultant.