Tokom februara meseca, zaposleni u sektoru za lovstvo i  ribarstvo, realizovali su u saradnji sa kolegama iz sektora za šumarstvo, zaštitu i razvoj, probno snimanje bespilotnim letilicama (dronovima) kojima raspolaže JP“Vojvodinašume“. Izvršen je monitoring  brojnog stanja fondova divljači (jelena lopatara i divljih svinja) u ograđenim delovima lovišta „Kamarište“ i „Ristovača“.

Praktična primena bespilotnih letilica u planiranju gazdovanja šumama je već duži niz godina u uspešnoj operativnoj upotrebi. Tačna i precizna brojna stanja matičnih fondova divljači predstavljaju osnov za pravilno planiranje gazdovanja lovištima i populacijama divljači.

Snimanje je realizovano u ograđenim delovima lovišta (uzgojnim separatima) za divlje svinje lovišta “Kamarište“ površine 25 ha i lovišta “Ristovača“ ograđeni deo (uzgojni separat) površine 33ha.

Prvi rezultati su ohrabrujući, relativno precizno je utvrđeno brojno stanje divljači, uz konstataciju da je potrebno postojeće bespilotne letilice (dronove) opremiti multifinkcionalnim termovizijskim kamerama velike rezolucije. Ulaganjem u dodatnu opremu, olakšalo bi se osmatranje terena u cilju sprečavanja lovokrađe, a snimanje brojnih stanja fondova divljači uz primenu savremenih tehnologija bi unapredilo planiranje gazdovanja lovištima JP “Vojvodinašume“.