Promocija opreme (bagera) nabavljenog u okviru projekta LIFE WILDISLANDS
Datum: 17.07.2023 g;
Mesto: Šumska uprava „Apatin“

JP ,,Vojvodinašume“ su predstavile novu mašinu – bager, koji je nabavljen u okviru projekta LIFE WILDISLANDS. Tom prilikom, direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kokai je naglasio:

Projekat LIFE WILDISLANDS – Roland Kokai direktor JP,, Vojvodinašume“ izjava na srpskom jeziku – link
https://youtu.be/dbMYPi2YQMs

Projekat LIFE WILDISLANDS – Roland Kokai direktor JP,, Vojvodinašume“ izjava na mađarskom jeziku – link
https://youtu.be/mCOTsinZwKA

Promocija opreme (bagera) nabavljenog u okviru projekta LIFE WILDISLANDS – ,,JP Vojvodinašume“ – link
https://www.youtube.com/watch?v=1pfOBDnKV8s

» Projekat LIFE WILDISLANDS realizuje 10 partnera iz 6 država (GER, AUT, SKV, HU, SRB, ROM). Započet je 2021. god. i traje 6 godina, a budžet projekta je više od 14.000.000 evra za sve partnere, što ga trenutno čini najvećim projektom u okviru ovog programa. Realizacija ovih projekata će omogućiti sprovođenje finansijski zahtevnijih aktivnosti na očuvanju i restauraciji dunavskih ostrva. Budžet JP ,,Vojvodinašume“ u okviru projekta je oko 555.180 € (od čega je 416.385 € donacija EU, a 138.795 € sopstveno učešće).

Glavni cilj projekta LIFE WILDISLANDS je kreiranje zelenog koridora ostrva na Dunavu na njegovom celom toku na kojima neće biti ljudskih intervencija. Radovima oko ostrva i na samim ostrvima će se revitalizovati nekadašnji dunavci kao i hidrološki režim, obezbediti uslovi za prioritetno stanište Natura 2000, 91E0*. JP ,,Vojvodinašume“ u projekat ulazi sa namerom da u SRP „Gornje Podunavlje“ (apatinski deo rita), izvrši konverziju plantaža u prirodne šume kao i da revitalizuje dva nekadašnja ostrva uz osposobljavanje dva nekadašnja prirodna dunavca – kanala dugačka 540 metara i 340 metara koji se naslanjaju na Mišvaldski dunavac čime bi se ponovo “povratila” dva nekadašnja ostrva pod oznakama RS084 i RS085, koja bi bila izuzeta iz gazdovanja i bez ikakvih čovekovih aktivnosti.

U tu svrhu je, u okviru projekta nabavljen bager duge ruke koji će raditi na izmuljivanju dunavaca i na taj način razdvojiti ostrva.

Na ostrvu RS085 će se osim revizalizacije dunavaca raditi i restauracijske mere – obnoviće se šuma plantažne vrbe (starosti od 50 do 75 godina koje se nalaze na površini od oko 16,5 ha) na način da se podignu šume stanišnog tipa 91E0* tipa staništa (Poplavne šume vrbe i topola). Na ostrvu već postoje prirodna staništa crne topole i mlade prirodne šume vrbe. Nakon restauracijskih aktivnosti, kreiranja ostrva i obnove šume, ostrva će se prepustiti daljem prirodnom razvoju bez gazdinskog tretmana i kao i bez ikakvih čovekovih aktivnosti – postaće „divlja“ ostrva. Dodatno ova ostrva će u okviru buduće revizije granica SRP ,,Gornje Podunavlje“ ući u prvi stepen zaštite.

U okviru projekta će se uraditi i merenje uticaja predloženih aktivnosti na okolne šume i šumsko zemljište kroz osmatranje podzemnih voda kao i mapiranje 91E0* tipa staništa (Poplavne šume vrbe i topola) duž celog toka Dunava kroz Srbiju.

Za ovaj projekat JP ,,Vojvodinašume“ je obezbedio i podršku Ministarstva zaštite životne sredine. «

INFORMACIJE O PROJEKTU:
Naziv projekta: WILDisland – The Danube Wild Island Habitat Corridor
Broj projekta: Grant Agreement LIFE20 NAT/AT/000063
Skraćeni naziv projekta: LIFE WILDisland
Trajanje projekta: 01/09/2021 – 31/08/2027

Budžet projekta: 14.1 miliona € – oko 9 miliona € je sufinansiranje iz EU LIFE programa za prirodu i biodiverzitet (Budžet JP ,,Vojvodinašume“ na ovom projektu je oko 555.180 € (od čega je 416.385 € donacija EU, a 138.795 € sopstveno učešće).

LIFE WILDislands projekat praktično doprinosi ispunjavanju cilja 2 EU Strategije o bio diverzitetu 2020 (to conserve and restore ecosystems and ecosystem services and their improvement through green infrastructure and restore at least 15% of degraded ecosystems).

Projektni partneri: 15 projektnih partnera iz država Dunavskog regiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunija): Alsö-Duna-völgyi Vizügyi Igazgatösäg (ADUVIZIG), Bratislavski Regionälne Ochranärske Zdrusienie (BROZ), Danube Delta Biosphere Reserve Authority (DDBRA), Duna-Dräva Nemzeti Park Igazgatösäg (DDNPD), Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatösäg (DINPI), Fertö Hansäg Nemzeti Park Igazgatösäg (FHNPD), Hrvatske Šume Limited Liability Company, Croatian Forests ltd. (HR Forests), Javna Ustanova „Park prirode Kopaeki Rit“ (JUUP KR), Persina Nature Park Directorate (PNPD), Regia Nationala a Padurilor Romsilva Ra — Sucursala Directia Silvic Tulcea (ROMSILVA), Uniper Kraftwerke GmbH (UNIPER/DWK), VERBUND Hydro Power GmbH (VHP), via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (via donau)

Projekat je posledica inicijative i predstavlja logičan nastavak dugogodišnje saradnje sa Danubeparks asocijacijom i NP Donau Auen iz Austrije, tokom projekta DANUBEparksCONNECTED (DTP1-005-2.3) koji je završen sredinom 2019. godine, pokrenuta je inicijativa Wildislands (divlja ostrva). Ova inicijativa ima za cilj očuvanje delova netaknute priode na ostrvima duž celog toka Dunava i njihovu ekološku povezanost. Saradnjom svih partnera na projektu, kao i eksternih eksperata formulisane su smernice za  Wildislands iz kojih je dalje proizašla baza podataka svih ostrva na Dunavu. Ovim je praktično kreiran eko-koridor od 912 ostrva na Dunavu, od kojih su 147 definisana kao potpuno prirodna ostrva tj. bez ikakvih upravljačkih aktivnosti, a svoj doprinos  dalo je i JP „Vojvodinašume“ definisanjem više „divljih“ ostrva na Dunavu koja su u njegovoj nadležnosti.