Prvi sastanak zainteresovanih učesnika u okviru projekta “Zaštita biološke raznovrsnosti plavnog područja sliva reke Save”, finansiranog od strane programa LIFE – treće zemlje i Švajcarske agencije za saradnju i razvoj (LIFE/SDC), održan je 24. 09. 2007. godine u ramsarskom području Bardača (Razboj Lijevce, Srbac, BiH). Cilj sastanka je bio da okupi zainteresovane učesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije – lokalne i regionalne vlasti, stručnjake za biodiverzitet i korišćenje zemljišta, upravljače zaštićenih prirodnih dobara, kao i predstavnike međunarodnih organizacija značajnih sa stanovišta upravljanja prirodnim resursima i očuvanja biološke raznovrsnosti plavne doline reke Save u cilju prezentovanja dosadašnjih dostignuća projekta, razmene iskustava i dogovora oko mogućih oblika buduće saradnje. Ovom sastanku su iz našeg Preduzeća prisustvovali i dali značajan doprinos, kako svojim prisustvom, tako i kroz interesantne prezentacije, diskusije i rad u grupama, dr Zoran Tomović i mr Miljan Velojić iz Direkcije Preduzeća, kao i dipl. inž. Ðorđe Cvetković iz ŠG Sremska Mitrovica. Ovaj doprinos je izuzetno važan za pravilno pozicioniranje aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta tokom naredne dve godine. Komentari i zaključci sastanka bili su od velike važnosti i za dalji rad radnih grupa koje su održale pojedinačne sastanke narednog dana.  

Osnovni zaključci radnih grupa Biodiverzitet i Korišćenje zemljišta su da se nastavi sa primenom metodologija Natura 2000, odnosno identifikacijom staništa značajnih sa stanovišta Direktive o staništima Evropske Unije, koja se nalaze na području plavne doline reke Save, kako bi se zemlje savskog basena još više približile procesu pristupanja Evropskoj Uniji. Takođe, dogovoreno je da se nastavi sa identifikacijom tipičnih načina korišćenja zemljišta u Posavini, kao i da se sagleda njihov uticaj na biodiverzitet. Što se radne grupe za Komunikaciju tiče, u okviru projekta su objavljeni prvi informacioni listovi, a dogovoreno je i pokretanje specijalizovanog biltena za razmenu informacija duž reke Save, koji bi uskoro trebao da počne sa izlaženjem. Kvalitet informacija u biltenu u velikoj meri će zavisiti i od doprinosa zainteresovanih učesnika.