Unapređenje stanja biljnih zajednica na slatinama Gornjeg podunavlja predstavlja jednu od najvažnijih aktivnih mera zaštite ovih staništa i podrazumeva uklanjanje pojedinačnih stabala nepoželjnih-invazivnih vrsta biljaka, prvenstveno gloga i divlje kruške, sa ovih lokaliteta.

Upravo su ove aktivnosti bile deo prvog Volonterskog dana u SRP „Gornje Podunavlje“ u okviru DANUBEparksCONNECTED projekta koji je održan 10.10.2017. godine na lokalitetu Štrbac. Sa ovom aktivnošću, stvoreni su bolji uslovi za razvoj zeljaste vegetacije koja je ugrožena širenjem invazivnih vrsta biljaka koje su se lako prilagodile na uslove života ovog područja. Moramo istaći da je na ovim lokalitetima zabeleženo prisustvo endema, subendema, reliktnih i retkih vrsta (slatinska palamida ,Cirsium  brachycephalum; bezbridnjača Puccinellia limosa; kamforika Camphorosma annua; gorocvet  Adonis vernalis).

Aktivnost je  podržalo 20 volontera iz pčelarskih i ribolovačkih društava, lokalne zajednice i đaci lokalne osnovne škole, kao i zaposleni JP „Vojvodinašume“.