Ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.), Ivana Dimitrijević (SGS Beograd d.o.o.) i Bojan Đurić (nezavisni ocenjivač), izvršili su u okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“, po individualnom modelu sertifikacije, prvi redovni nadzor novog ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u Preduzeću.

U Šumskim gazdinstvima „Banat“ Pančevo i „Sremska Mitrovica“ je u periodu od 11. do 12. marta 2014. godine obavljen pregled dokumentacije i aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim merama od strane SGS-a.

U okviru ŠG „Banat“ Pančevo obilasci terena su izvršeni u šumskim upravama Kovin, Banatski Karlovac i Pančevo, a u ŠG „Sremska Mitrovica“ u šumskim upravama Kupinovo, Morović i Višnjićevo.

Prilikom ovog redovnog nadzora, posećen je i Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara“. Izveštaj o prvom redovnom nadzoru novog ciklusa (re)sertifikacije gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ od strane ocenjivača SGS-a se očekuje uskoro.