JP “Vojvodinašume“ gazduje na 17 lovišta posebne namene, kojih je ukupno na površini od 109.824 ha.  Matični fond  jelenske divljači je  3.546 jedinki. Gazduje se  jelenskom divljači u 8 lovišta, na lovno produktivnoj površini od 60.402 ha, od čega je 23.501 ha u ograđenim lovištima i ograđenim delovima lovišta, i u otvorenim lovištima gazdujemo na površini od  36.901 ha.

U lovnoj 2021/2022. godini u 8 lovišta JP “Vojvodinašume“ u kojima se gazduje sa jelenskom divljači, tokom septembra meseca 2021. godine realizovan je ukupan odstrel od 157 trofejnih jedinki jelena običnog (Cervus elaphus L.). To je najveći broj odstreljenih trofejnih jelena tokom rike u proteklih 19 godina u lovištima JP “Vojvodinašume“.

U tabeli je dat prikaz realizacije odstrela pojedinačno po lovištima i po trofejnoj strukturi:

     Lovišta Zlato Srebro Bronza     do medalje Ukupno
1. Kozara  4    14 28                  13 59
2. Apatinski rit   1    11 5                    1 18
3. Plavna    1    2 1                    2 6
4. Bosutske šume    1    2 14                 9 26
5. Kućine    0    2 1                   2 5
6. Karakuša    0    0 1                   2 3
7. Deliblatska peščara    2    10 15                13 40
   Ukupno:    8    41 65                42 157


Analiza strukture odstrela pokazuje da u ukupnom odstrelu učešće trofeja u medalji je 73 % , i to sledeće strukture: 8 trofeja jelena u zlatu, 41 srebrnih, 65 bronzanih i do medalje je odstreljeno 42  trofejno zrelih jedinki jelena. Najjači odstreljeni jeleni u ovogodišnjoj rici  imali su trofej od  238,54  CIC poena u lovištu “Kozara“ i 235,33 CIC poena u lovištu ”Deliblatska peščara”.

U prethodnim godinama prosečan odstrel trofejnih jelena tokom perioda rike je bio oko 110 trofejnih jelena, a učešće trofeja u medalji se kretalo oko 65%. Najveći povećanje  u odnosu na prethodne godine u realizaciji planova odstrela su imala lovišta ”Deliblatska peščara”, ”Apatinski rit” i “Bosutske šume”.