Protekle nedelje (12-14.03.2019) u SRP „Zasavica“ u sklopu Sava Ties projekta održana je prva regionalna radionica kao i redovan partnerski sastanak. Cilj regionalne radionice je bio okupi interesne strane aktivne na polju zaštite prirode u slivu reke Save kako bi diskutovali o ulozi različitih sektora u dugoročnom upravljanju invazivnim stranim vrstama. Osim toga, na skupu su razmatrana i međusektorska saradnja u funkciji harmonizovanog upravljanja zaštićenim područjima duž reke Save.

Partnerski sastanak je doneo razmatranje dosadašneg sprovođenja projekta od strane svih partnera, presek stanja sa sprovođenjem pilot aktivnosti, napredak po pitanju zajedničke metodologije za monitoring i mapiranje kao i kreiranje baze podataka ali i pregled ništa manje važnih aktivnosti u okviru komunikacijskog radnog paketa.

Zaključak partnerskog sastanka je da se sve aktivnosti sprovode kako je već i planirano projektnim radnim planom. Naredni period će doneti sprovođenje radionica sa interesnim stranama ali i intenziviranje aktivnosti na organizaciji događaja koji će podići svest svih zainteresovanih strana o invazivnim vrstama.