Sredinom jula olujni vetar naneo je veliku štetu šumama na području kojim gazduje JP „Vojvodinašume““ Petrovaradin. Šteta je naneta u vidu vetroloma i vetroizvala na velikim površinama (1.300 ha potpuno devastirane šume), kao i na pojedinačnim stablima (15.000 hektara). Procenjuje se da je na navedenoj površini uništeno preko 450.000 m3 topole i hrasta.

Potrebno je u što kraćem roku sanirati nastale štete. Zbog toga će se angažovati sva raspoloživa mehanizovana i radna snaga u okviru JP Vojvodinašume. Sa aspekta bezbednosti  rad na sanaciji vetroloma i vetroizvala je veoma rizičan, pogotovo za sekače. Rad u sanaciji se u potpunosti razlikuje u odnosu na rad u redovnim sečama. U sanacijama se seku izlomljena stabla koja leže jedni preko drugih i koja su pri tom napregnuta. U navedenim uslovima seča će se vršiti radnim mašinama koje su specijalizovane za seču stabala – harvesteri. Harvesteri će u punom kapacitetu biti angažovani pri saniranju šteta, prvenstveno na onim područjima gde postoji veliki rizik za povredu sekača.

Sekači iz svih gazdinstava će biti angažovani na saniranju vetroloma i vetroizvala pojedinačnih stabala u hrastovim sastojinama. Očekuje se da će biti angažovani intenzivno minimum dve godine na seči i izradi drvnih sortimenata u sanacijama. Radi se o sekačima sa višegodišnjim iskustvom. Bez obzira na njihovo iskustvo, svi sekači koji će biti angažovani na sanaciji, proći će dodatnu obuku za rad u posebnim uslovima. Obuka je organizovana od strane Sektora za korišćenje šuma i mehanizaciju sa osnovnim ciljem da se zaštite sekači i izbegnu bilo kakve povrede. Obuku će sprovoditi instruktori koji su dobili međunarodni sertifikat za obuku radnika na ovim poslovima koji je izdat od strane akreditovane institucije (Komora inženjera šumarstva Srbije). Sekači će proći kroz teoretski i praktični deo obuke. Prva obuka je održana u avgustu u ŠG Banat Pančevo.