U Plavni je 23.11.2005.god održan sastanak referenata za gajenje i zaštitu šuma sa sledećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje izveštaja o radu komisije za kolaudaciju pošumljavanja u sezoni   2004/05.god.
  2. Informacija o izvršenim pedološkim istrazivanjima
  3. Dogovor o zasnivanju eksperimentalnih zasada4. razno

Sastanku su prisustvovali stručnjaci J.P.“Vojvodinašume“, i predstavnici Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu,direktor Dr.Saša Orlović,Viši naučni saradnik na pedologiji Dr.Petar Ivanišević,i Naučni saradnik Zoran Galić.

Prisutne je pozdravio  pomoćnik direktora za šumarstvo i lovstvo  J.P.Vojvodinašume Janjatović Gojko i izrazio zadovoljstvo zbog rada komisije i trenda rasta broja analiziranih pedoloških profila u okviru izvršenih pedoloških istraživanja (2004 god. 49,a 2005.god.120 pedoloških profila).

Predsednik komisije Dipl.inž.šum.Šimunovački Djordje izneo je podatak da je u sezoni 2004/05 pošumljeno 1192.39 ha. sa uspehom pošumljavanja od  83%

Pošumljavanje i uspeh pošumljavanja po Š.G. daje se u sledećem pregledu:

  • Š.G.Sremska Mitrovica 348.44ha   87%
  • Š.G.Banat-Pančevo 276.99ha   75%
  • Š.G.Novi sad 297.31ha   88%
  • Š.G.Sombor 269.65ha   78%

Na osnovu izvršenog pregleda radova na pošumljavanju u prethodnoj sezoni i sagledavanja stanja u ovoj oblasti,komisija zaključuje da je i dalje aktuelno sprovodjenje zaključaka iz prethodnih godina rada komisije.Zaključci se mogu ponoviti i grupisati u sledećim tačkama:1. Nastaviti oktivnosti na uvodjenju pune tehnologije u pošumljavanju mekim lišćarima-koja podrazumeva potpunu pripremu terena i zemljišta uz intenzivne mere nege i zaštite podignutih zasada (na svim terenima gde je njena primena opravdana)2. Intenzivirati pedološka istraživanja na površinama predvidjenim za obnovu i pošumljavanje narednih godina sa ciljem da se sagleda tačan plan pošumljavanja po vrstama i odgovarajućim klonovima, kako bi se blagovremeno zasnovala potrebna rasadnička proizvodnja i obezbedio potreban sadni materijal.Primena odgovarajućih vrsta i klonova na svim tipovima zemljišta omogućiće dobre uspehe u pošumljavanju i optimalno korišćenje proizvodnih potencijala staništa.3. Obezbediti odgovarajuću zaštitu novih zasada od divljači i bolje uskladiti lovno gazdovanje sa radovima na obnovi i pošumljavanju.4. Dalji rad na usavršavanju postojećih tehnologija i afirmaciji stručnog rada u oblasti gajenja i zašite šuma.