Dana 17.10.2005. održana je sednica Izvršnog odbora JP „Vojvodinašume“ sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Izvršnog odbora JP «Vojvodinašume».2. Informacija o rezultatima poslovanja po periodičnom obračunu za period I-IX 2005. godine.Izvestilac: Slijepčević Milorad3. Izveštaj o poslovanju za period I – IX mesec 2005. godine. Izvestioci: pomoćnici direktora.4. Razmatranje priliva i odliva sredstava Direkcije JP «Vojvodinašume» za mesec septembar i plan za oktobar 2005. godine.Izvestilac: Slijepčević Milorad5. Informacija o izradi Programa poslovanja za 2005. godinu.Izvestilac: Marjanović Zoran6. Informacija o problemu plaćanja poreza i doprinosa za 2000. godinu po rešenjima Poreske uprave za ŠG «Banat» Pančevo.Izvestioci: Mrđenović Milan i Obradović Aleksandar7. Izveštaj o koaludaciji izvršenih radova na pošumljavanju. Izvestilac: Šimunovački Ðorđe8. Razmatranje predloga Izmena i dopuna Cenovnika drvnih sortimenata.Izvestilac: Ristić Zoran9. Informacija o aktivnostima na izradi šumskih osnova.Izvestilac: Janjatović Gojko10. Informacija o učestvovanju na Sajmu «LORIST 2005».Izvestilac: Ristić Zoran11. Informacija o javnim nabavkama.Izvestilac: Kotarlić Sava12. Razno.

Dana 13.10.2005. održana je sednica Komercijalnog odbora sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.2. Detaljan pregled potraživanja od kupaca – pismeno.3. Plan otpreme celuloznog drveta za «KAPPA» Šturovo (ŠG «Novi Sad» i ŠG «Banat» Pančevo).4. Informacija o realizaciji celuloznog drveta po novom Ugovoru za «BELIŠĆE» (ŠG «Sr.Mitrovica», ŠG «Sombor» i ŠG «Novi Sad»)5. Analiza i korigovanje svih postojećih cenovnika sa predlogom novih cenovnika za Upravni odbor.6. Razno.