U cilju priprema za proces sertifikacije šuma u Srbiji, 27. i 28. 06. 2006. godine u lovačkoj kući u Plavni, organizovan je seminar iz FSC sertifikacije šuma. Cilj seminara je bio da se šumarski eksperti iz naše zemlje upoznaju sa osnovnim tokom celog procesa sertifikacije šuma, kako bi lakše zadovoljili uslove standarda i adaptirali postojeće procedure i sisteme u skladu sa zahtevima standarda. Seminar je poslužio za proširenje znanja o sertifikaciji šuma i nije u direktnoj vezi sa budućim pregledima, odnosno procesima predocenjivanja i glavnog ocenjivanja.

Na Seminaru su učestvovali članovi radnih grupa za sertifikaciju šuma iz JP „Vojvodinašume“ i JP „Srbijašume“, šumarski eksperti (specijalisti iz gajenja šuma, uređivanja šuma, planiranja u šumarstvu, ekologije i zaštite šuma i zaštite na radu) iz navedenih preduzeća, kao i predstavnici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Uprave za šume i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada. Predavač je bio Ratko Matošević (Hrvatske šume consult) vođa grupne šeme FSC sertifikacije u Hrvatskoj.

Seminar je obradio sledeće teme:

  • Šta je sertifikacija, a posebno sertifikacija šuma
  • Osnovni principi FSC sertifikacije šuma
  • Struktura standarda
  • Detaljna obrada zahteva standarda
  • Sadržaj i tok FSC inspektorskog pregleda
  • Pregled potrebne dokumentacije
  • Odnos FSC standarda i lokalnog zakonodavstva
  • Grupna šema FSC sertifikacije
  • Tok drvnih sortimenata i upotreba FSC zaštićenog znaka
  • Terenski pregled.

Na Seminaru su posle uvodnog izlaganja mr Miljana Velojića i upoznavanja prisutnih sa aktivnostima našeg Preduzeća po pitanju sertifikacije šuma, prisutne pozdravili dipl. inž. Dejan Mitrović, izvršni direktor korišćenja šuma iz JP „Srbijašume“ i dipl. inž. Dušan Jović, viši savetnik iz Uprave za šume. U toku prvog dana, radu se priključio i dipl. inž. Milenko Ilić, pomoćnik diretora za korišćenje šuma iz JP „Vojvodinašume“. Nakon pozdravnih reči, predavač je u dva dana vodio obuku, kombinacijom nastavnog i terenskog rada, koristeći sopstvena bogata iskustva vezanа za sertifikaciju gazdovanja šumama i lanca nadzora u Hrvatskoj.