Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za šume Republike Srbije i Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet su 16. i 17. oktobra na Goču organizovali seminar iz oblasti lovstva sa zaštitom lovne faune sa temom “Razvoj kapaciteta lovno edukativnog centra na Goču-faza I“.

Goc1

Na semininaru je prezentovan veliki broj tema iz oblasti lovstva od strane predavača iz Srbije, Hrvatske i Slovenije.

Goc2

U sklopu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u sektoru za lovstvo i ribarstvo na seminaru su bili prisutni svi rukovodioci službi za lovstvo i ribarstvo i upravnici lovišta posebne namene iz JP “Vojvodinašume“.

Goc3