U najvažnije poslove zaštite šuma koji su povereni Institutu u okviru rada prognozno-izveštajne službe spada i edukacija korisnika šuma, odnosno njihovo osposobljavanje za samostalan rad na ovim poslovima. Saradnici Instituta su najpre 19. i 20. marta 2008. godine na području ŠG Novi Sad, a potom i 11. i 12. juna 2008. godine na području ŠG Sombor održali seminare iz oblasti zaštite nizijskih šuma. Seminarom su bili obuhvaćeni svi važniji problemi biotičke i abiotičke prirode uključujući i čoveka. Kroz usmena izlaganja i uz video prezentaciju saradnici Instituta su upoznali kolege sa najvažnijim problemima koji se javljaju na područjima ovih gazdinstava (fitopatološki i entomološki problemi, problemi suzbijanja korova, štetni abiotički faktori i dr.). U osnovnim crtama iznet je značaj pojedinih štetnih činilaca, dat je njihov opis, razviće i način suzbijanja i na kraju prezentovana je aparatura za aplikaciju zaštitnih sredstava.

Značajno mesto u izlaganju posvećeno je rešavanju aktuelnih problema iz oblasti zaštite šuma, a posebno se diskutovalo o problemima koji su se javili nakon sertifikacije šuma u oblasti primene pesticida. Posebno je istaknut problem zabrane daljeg korišćenja pojedinih pesticida prema važećoj FSC listi, a za koje u ovom trenutku ne postoje adekvatne zamene u drugim preparatima. Na seminaru održanom u ŠG Sombor gospođa Vida Jovanović iz Uprave za šume govorila je o odredbama novog Zakona o zdravlju biljaka koji je u postupku usvajanja. Korisnicima šuma je skrenuta pažnja da se poslovi i zadaci u oblasti zaštite bilja moraju obavljati prema važećim Zakonima o zaštiti bilja od bolesti i štetočina, kao i u skladu sa Uredbom o vršenju prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja iz 1999. godine. Raspravljalo se i o novijoj zakonskoj problematici u oblasti zaštite šuma i njenim promenama u skladu sa evropskim zakonima.

Na osnovu pažnje i zainteresovanosti koju su kolege ispoljile, moglo bi se reći da su ovi seminari opravdali očekivanja sa napomenom da se radilo o jednom opštem preglednom iznošenju problematike zaštite šuma, a da bi se o pojedinim problemima ili grupama problema mogli održati novi seminari sa iscrpnijim sadržajem.