U okviru Ugovora o saradnji između JP Vojvodinašume i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, definisana je i stručna pomoć radi unapređenja zaštite šuma. Imajući u vidu činjenicu da je praćenje situacije na terenu jedini način postavljanja pravilne dijagnoze i prognoze, poslovodstvo JP Vojvodinašume se zalaže za permanentnu obuku zaposlenih. Svake godine u jednom od delova Preduzeća održavaju se  seminari.  Tada čuvari šuma, šumarski tehničari i šumarski inženjeri angažovani na gajenju i zaštiti šuma  imaju priliku da osveže svoje znanje.

Ovih dana, tačnije 19. i 20. marta  na području ŠG Novi Sad u šumskim upravama Plavna i Kovilj, saradnici Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu su  održali seminar iz oblasti zaštite nizijskih šuma.Seminarom su obuhvaćeni svi važniji problemi koji se javljaju u nizijskim šumama ovog gazdinstva, kako abiotičke, tako i biotičke prirode uključujući i čoveka. Značajno mesto u izlaganju posvećeno je rešavanju aktuelnih problema i obavljanju konkretnih poslova i zadataka iz oblasti zaštite šuma, koje su stručnjaci ovog gazdinstva dužni da sprovode  poštujući utvrđene rokove.

Takođe se raspravljalo o odredbama Zakona o zaštiti bilja i njegovim podzakonskim aktima i problemima koji su se javili nakon sertifikacije šuma u oblasti primene pesticida. Posebno je istaknut problem zabrane daljeg korišćenja pojedinih presticida prema važećoj FCE listi, a za koje se u ovom trenutku ne može naći adekvatna zamena.

Uz video prezentaciju o najvažnijim problemima iz prakse, stručnjaci Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu su na vrlo stručan i pri tom interesantan način upoznali prisutne sa najznačajnijim fitopatološkim oboljenjima, entomološkim oštećenjima, suzbijanjem korova i štetnim abiotičkim faktorima . U osnovnim crtama, iznet je značaj pojedinih štetnih činilaca, dat  opis razvića, način suzbijanja a na kraju je prezentovana i aparatura za aplikaciju zaštitnih sredstava.  Na osnovu pažnje i zainteresovanosti prisutnih, moglo bi se reći da je ovaj seminar opravdao očekivanja, sa napomenom da se radilo o  opštem  iznošenju problematike zaštite šuma, a da bi se o pojedinim problemima ili grupama problema sa iscrpnijim sadržajem mogli održati novi seminari.

Tokom aprila planira se održavanje još jednog seminara slične sadržine za kolege na području ŠG Sombor.