U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.) i Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.) izvršili su predocenjivanje trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u našem Preduzeću. U intervalu 24.04-27.04. 2007. god. obavljen je pregled dokumentacije u direkciji Preduzeća i direkcijama delova preduzeća ŠG Novi Sad i ŠG Sremska Mitrovica. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Kovilj i ŠU Bačka Palanka u okviru ŠG Novi Sad i ŠU Morović, ŠU Višnjićevo i ŠU Kupinovo u okviru ŠG Sremska Mitrovica. Prilikom predocene, posećena su i zaštićena prirodna dobra SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit“, SRP “Bagremara“, SRP “Obedska bara“, spomenik prirode “Veštačka sastojina močvarnog čempresa“, kao i lovište “Karakuša“. Izveštaj o predproceni gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ od strane ocenjivača SGS-a očekuje se uskoro.