Javno preduzeće „Vojvodinašume“-Petrovaradin se tokom prošle godine opredelilo i pristupilo procesu sertifikacije šuma kojim ovo Preduzeće gazduje. Ovim je iskazano čvrsto i nedvosmisleno opredelenje Preduzeća za uvođenje i primenu međunarodnih standarda u cilju sticanja zvanične potvrde od strane nezavisnog međunarodnog sertifikacionog tela o sprovođenju gazdovanja šumama na ekonomski isplativ, ekološki prihvatljiv i socijalno pravedan način.

Proces je započet 2006. godine prijavom projekta „Sertifikacija održivog gazdovanja šumama prema programu FSC“ Upravi za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja je obezbedila odgovarajuća finansijska sredstva za realizaciju projekta. Intenzivne pripreme za proces sertifikacije započinju osnivanjem Radne grupe za serifikaciju, koja dobija zadatak da sprovede neophodne pripremne aktivnosti i izvrši upoznavanje stručnjaka i ostalih zaposlenih sa zahtevima FSC standarda u održivom gazdovanju šumama.

U postupku izbora ovlašćenog sertifikacionog tela i modela sertifikacije održivog gazdovanja šumama prema programu FSC (Forest Stewardship Council – Savet za nadzor u šumarstvu),Preduzeće je na osnovu javnog tendera dodelilo ugovor za sertifikaciju šuma po individualnom modelu kompaniji SGS Beograd d.o.o.U cilju uspešnog sprovođenja celokupnog postupka sertifikacije, tokom 2007. godine sprovedene su intenzivne pripreme i obuka kadrova u direkciji  Preduzeća i šumskim gazdinstvima, kao delovima Preduzeća.

U pripremnim aktivnostima bili su aktivno uključeni članovi poslovodstva, članovi Radne grupe, predstavnici sindikata, referenti za zaštitu na radu, kao i šumarski, ekonomski, pravni i drugi stručnjaci zaduženi za sprovođenje postupka sertifikacije. Na ovaj način je pristupljeno obezbeđivanju neophodnih preduslova za dalji razvoj i očuvanje ugleda Preduzeća posredstvom unapređivanja metoda, načina i tehnologije gazdovanja šumama u cilju očuvanja poverenja sadašnjih i budućih korisnika proizvoda šuma, kao i brojnih drugih interesnih grupa.

Procedura predocenjivanja održivog gazdovanja šumama je sprovedena od strane međunarodnih ocenjivača u periodu od 24. do 27. aprila 2007. godine. Prema propisanoj proceduri, sprovođenje postupka glavne ocene održivog gazdovanja šumama u Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ obaviće se u periodu od 05. 11. do 13. 11. 2007. godine.

Tokom postupka glavnog ocenjivanja održivog gazdovanja šumama, međunarodni ocenjivači će obaviti i konsultativne kontakte sa brojnim interesnim grupama, kao što su: nevladine i vladine organizacije, lokalne zajednice, prerađivači drveta, korisnici nedrvnih proizvoda šuma, obrazovne i naučne institucije i drugi.Sticanjem FSC sertifikata o održivom gazdovanju šumama po individualnom modelu, Javno preduzeće „Vojvodinašume“ će biti u mogućnosti da ponudi puni asortiman šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda iz sertifikovanih šuma, uz istovremeno obezbeđivanje brojnih opštekorisnih funkcija šuma.

Potpuni efekti započetog procesa sertifikacije šuma mogu se ostvariti samo pod uslovom da industrija za preradu drveta pristupi procesu sertifikacije lanca nadzora (CoC) i tehnološkog procesa prerade drveta. Na ovaj način se obezbeđuje potvrda da određeni šumski sortimenti i proizvodi od drveta potiču iz šuma sa kojima se odgovorno gazduje, čime se stvaraju uslovi za nesmetan pristup međunarodnom tržištu. Ovo je u skladu sa strateškim opredelenjem Autonomne pokrajine Vojvodine za uvođenje standarda kvaliteta za proizvode i usluge.