Nakon pretprošlogodišnjih skupova o sertifikaciji šuma održanih na Šumarskom fakultetu u Beogradu i Privrednoj komori AP Vojvodine u Novom Sadu, kao i ukazane potrebe za sertifikacijom šuma u Srbiji, u prošloj godini se nastavilo sa naporima vezanim za proces sertifikacije šuma u našoj zemlji u vidu sledećih aktivnosti:

Objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa zaštite i unapređivanja šuma za 2006. godinu (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 23/06), koja u tački 9. sadrži Uvođenje sertifikacije održivog gazdovanja šumama;

U skladu sa Uredbom, objavljen je konkurs Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dodelu sredstava za zaštitu i unapređivanje šuma za 2006. godinu (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 27/06);

JP “Vojvodinašume“ se zajedno sa JP “Srbijašume” prijavilo na konkurs projektom „Sertifikacija održivog gazdovanja šumama prema programu FSC“ i dobilo određena materijalna sredstva. Nosilac projekta i celog procesa sertifikacije šuma JP “Vojvodinašume” je direktorka preduzeća dipl. inž. Marta Takač, koordinator projekta na nivou celog preduzeća je dr Zoran Tomović, a rukovodilac projekta je mr Miljan Velojić;

Obrazovana je Radna grupa za sertifikaciju šuma JP «Vojvodinašume» u sastavu:

 1. Mr Miljan Velojić – Direkcija, koordinator
 2. Dipl. ecc. Branislav Seratlić – Direkcija, član
 3. Dipl. inž. Aleksandar Janjatović – ŠG „Sremska Mitrovica“, član
 4. Dipl. inž. Dejan Petrović – ŠG „Novi Sad“, član
 5. Dipl. inž. Goran Vučetić – ŠG „Banat“, Pančevo, član
 6. Dipl. inž. Radmila Šakić – ŠG „Sombor“, član

sa zadatkom da na osnovu donete odluke, u skladu sa Statutom, učestvuje u radu na poslovima i koordinaciji aktivnosti vezanim za postupak sertifikacije šuma JP „Vojvodinašume“ u celini, kao i u delovima Preduzeća.

02. 06. 2006. godine, održan je sastanak o sertifikaciji šuma u našem preduzeću sa sledećim dnevnim redom:

 • upoznavanje sa projektom JP „Vojvodinašume“
 • „Sertifikacija održivog gazdovanja šumama prema programu FSC“, procedura pristupa procesu sertifikacije šuma i akcioni plan.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za šume, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i našeg preduzeća.

27. i 28. 06. 2006. godine, organizovan je Seminar iz FSC sertifikacije šuma, koji je održan u lovačkoj kući u Plavni, Bač. Na seminaru su učestvovali članovi radnih grupa za sertifikaciju šuma iz JP „Vojvodinašume“ i JP „Srbijašume“, šumarski eksperti (specijalisti iz gajenja šuma, uređivanja šuma, planiranja u šumarstvu, ekologije i zaštite šuma i zaštite na radu) iz navedenih preduzeća, kao i predstavnici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Uprave za šume i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada (ukupan broj učesnika je bio 27). Predavač je bio Ratko Matošević (Hrvatske šume consult) vođa grupne šeme FSC sertifikacije u Hrvatskoj.

Cilj seminara je bio da se šumarski eksperti iz naše zemlje upoznaju sa osnovnim tokom celog procesa sertifikacije šuma, kako bi lakše zadovoljili uslove sertifikacionih standarda i adaptirali postojeće procedure i sisteme u skladu sa njihovim zahtevima. Seminar je poslužio za proširenje znanja o sertifikaciji šuma i nije bio u direktnoj vezi sa procesima predocenjivanja i glavnog ocenjivanja.

Zahtevi društva za racionalnim koriščenjem prirodnih potencijala i resursa šumskih ekosistema su sve izraženiji, što iziskuje posebno definisanje ciljeva i načina upravljanja šumama. Sertifikacija šuma je jedan od najbrže razvijenih fleksibilnih alata koji se može koristiti za prilagođavanje šumarstva savremenim shvatanjima ”održivog upravljanja“. Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin je opredeljeno da gazduje šumskim resursima na održiv način, koji je ekonomski isplativ, ekološki prihvatljiv i socijalno pravedan, kroz usavršavanje metoda rada i razvijanje odgovornosti za gazdovanje šumskim resursima.

Sertifikacija šuma po FSC standardu (Forest Stewardship Council) je proces u kome treća strana (sertifikaciono telo) daje pisanu garanciju (sertifikat) da je neki proizvod, metod ili usluga u skladu sa određenim zahtevima, odnosno zahtevima standarda (u ovom slučaju eksternih FSC standarda), razrađenim postupcima i procedurama. Standard se sastoji od 10 principa i 56 kriterijuma (  www.fsc.org).

Principi su:

 1. Usklađenost sa zakonima i FSC principima (6 kriterijuma)
 2. Pravo korišćenja zemlje i odgovornosti (3 kriterijuma)
 3. Prava autohtonog stanovništva (4 kriterijuma)
 4. Odnosi sa zajednicom i prava radnika (5 kriterijuma)
 5. Koristi od šume (6 kriterijuma)
 6. Uticaj na životnu sredinu (10 kriterijuma)
 7. Plan gazdovanja (4 kriterijuma)
 8. Nadgledanje i procena (5 kriterijuma)
 9. Održavanje visokovrednih zaštićenih šuma (4 kriterijuma)
 10. Plantaže (9 kriterijuma)

FSC standardom može da se sertifikuje bilo koji proizvođač, kao i drvni i nedrvni proizvodi iz šume, pošto je ovo pitanje veoma aktuelno i važno za sve aktere u lancu nadležnosti, počev od održivog upravljanja šumskim ekosistemima, preko sirovine, primarne i finalne prerade drveta, transporta robe do tržišta.

U postupku javne nabavke usluga – IZBOR SERTIFIKACIONOG TELA I MODELA SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP «VOJVODINAŠUME» PREMA PROGRAMU FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) – po oglasu objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije br. 79 od 22. 09. 2006. godine, u otvorenom postupku – javni poziv br. 15, ovlašćena Komisija naručioca je izradila celokupnu konkursnu dokumentaciju. Konkursnu dokumentaciju su otkupili: Lawrensilva, S. L. (Spain), EcoSylva Ltd. (United Kingdom) i SGS Beograd Ltd. U postupku otvaranja ponuda, utvrđeno je da je naručiocu stigla samo jedna blagovremena ponuda od SGS Beograd Ltd, Bože Jankovića 39, Beograd, koji je član SGS Group (Societe Generale de Surveillance) i da neblagovremenih ponuda nije bilo. Komisija je nakon pregleda dokumentacije ocenila da je ponuda ispravna i odgovarajuća, ali je zbog izvesnih nedoumica, po članu 58. stavovi 1. i 4. Zakona o javnim nabavkama, tražila dodatna objašnjenja. Komisija je naknadno zatražila ponuđaču Izvod o registraciji privrednog subjekta od Agencije za privredne registre Republike Srbije i Ugovor između filijala SGS Beograd d.o.o. i SGS Slovakia spol. s.r.o. kao kancelarije za podršku, koja je akreditovana za sertifikaciju održivog gazdovanja šumama (Forest Management) i lanca nadzora (Chain of Custody).

Bez obzira što je stigla samo jedna ponuda, ocenjena je primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, koji je baziran na elementima precizno definisanim u konkursnoj dokumentaciji (cena, reference, rok). Na osnovu analize ponude, KOMISIJA JE PREDLOŽILA NARUČIOCU JP “VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN DA DIREKTOR PREDUZEĆA DODELI UGOVOR ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – IZBOR SERTIFIKACIONOG TELA I MODELA SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANJA ŠUMAMA JP «VOJVODINAŠUME» PREMA PROGRAMU FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) – PONUÐAČU SGS BEOGRAD D.O.O. PO NAJPOVOLJNIJEM MODELU – INDIVIDUALNI MODEL ZA JP „VOJVODINAŠUME“, što je i urađeno.

U cilju priprema za proces predocene sertifikacije šuma JP “Vojvodinašume” u ovoj godini, koja se očekuje u poslednjoj nedelji marta, 01. 02. 2007. godine, održan je sastanak o sertifikaciji šuma sa sledećim dnevnim redom: upoznavanje sa iskustvom JP „Srbijašume“ u procesu predocenjivanja ŠG “Boranja” Loznica i upoznavanje sa obavezama u procesu predocenjivanja JP „Vojvodinašume“. Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe JP “Vojvodinašume“ i predstavnik JP “Srbijašume“. Upoznavanje sa iskustvima u sprovođenju procedure predocenjivanja sertifikacije šuma u ŠG “Boranja” Loznica izložio je Zoran Tintor, samostalni stručni saradnik u Sektoru za razvoj JP “Srbijašume” zadužen za uvođenje sistema kvaliteta i sertifikaciju šuma. Zatim, 20. 02. 2007. godine, održan je sastanak sa istim dnevnim redom i predavačem, na kome su prisustvovali članovi Izvršnog odbora JP “Vojvodinašume”, predsednik sindikata i predstavnik referenata zaštite na radu JP “Vojvodinašume”, predstavnici Direkcije JP “Srbijašume“ i SGS-a Beograd Ltd. Sa aspekta ocenjivača, utiske je izneo Stevo Sekulić, koordinator poslova sertifikacije šuma i prerade drveta u SGS Beograd Ltd. Isto tako, održani su i sastanci u delovima preduzeća i to: 05. 02. 2007. godine u Pančevu – ŠG “Banat“ Pančevo, 09. 02. 2007. godine u Bačkoj Palanci – ŠG Novi Sad i 14. 02. 2007. godine u SRP “Obedska bara” – ŠG Sremska Mitrovica, dok je sastanak u Somboru planiran za 28. 02. 2007. godine.