U Sremskim Karlovcima je u utorak 21.12.2021. god, u organizaciji Pokreta gorana Vojvodine, u okviru  programa “EKO-SISTEM” i projekta “Šuma zove na dijalog” održan okrugli sto sa temom optimalne šumovitosti Vojvodine. Na skupu su, pored domaćina, prisustvovali predstavnici Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP Vojvodinašume, Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine, Zavoda za urbanizam Vojvodine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, privatnih preduzeća u šumarstvu i nevladinih organizacija.

Na okruglom stolu je detaljno razmatrana problematika šumovitosti Vojvodine. Istaknuti su svi problemi vezani za ovaj aspekt sa naglaskom na sagledavanje realne procene šumovitosti, neophodnost uključivanja šumarskog sektora u izradu prostornih planova, neophodnosti podrške donosioca odluka kako bi  pošumljavanje dobilo odgovarajuće mesto u odlučivanju o korišćenju prostora.

Takođe, na sastanku je naglašeno da jednaki  akcenat treba staviti na očuvanje namene šuma i šumskog zemljišta, kao i da je neophodno rešiti imovinsko pravna pitanja. Dodatno je navedeno da je javnost nedovoljno informisana o pošumljavanju i generalno o šumarstvu, te da realna ograničenja za pošumljavanje koja postoje na terenu, nisu poznata javnosti, ali ni predstavnicima drugih sektora.

Istaknuta je potreba veće uključenosti lokalnih samouprava i njihova angažovanost oko definisanja povoljnih površina za šume, gde je moguće izvršiti pošumljavanje, ali i da treba osnažiti i afirmisati privatnu inicijativu i privatni sektor u šumarstvu jer oni mogu dati značajan doprinos pošumljavanju.