Glavne vrste drveća u šumama kojima gazduje Javno preduzeće «Vojvodinašume» su: hrast lužnjak, topole, vrbe, poljski i američki jasen i bagrem.

Šume hrasta lužnjaka se pretežno nalaze na području Šumskog gazdinstva iz Sremske Mitrovice, a u manjoj meri šumskih gazdinstava Novi Sad i Sombor. Predstavljaju krajnje istočno područje rasprostranjenja slavonskog hrasta lužnjaka.

Selekcionisane sorte crnih topola i vrba se koriste za proizvodnju drveta u intenzivnim visoko produktivnim zasadima sa primenom agrotehničkih mera različitog intenziteta. Prirodne sastojine ove vrste grade na ograničenim površinama u ritskim nezaštićenim područjima poloja reka Dunava, Tise, Save, Tamiša i drugih.

Poljski jasen se najčešće javlja u zajednici sa hrastom lužnjakom gde zauzima niže i vlažnije geografske položaje.

Američki jasen se pretežno nalazi u nezaštićenim pdručjima poloja reka. Kao tehnički i ekonomski manje značajna vrsta u odnosu na poljski jasen, ispoljava visoku sposobnost spontanog širenja, na koji način predstavlja ozbiljnu konkurenciju autohtonim vrstama šumskog drveća.

Bagrem je najčešće zastupljen u šumskim kulturama na peščarama, koje su u funkciji zaštitnih šuma. Predstavlja vrstu sa vrlo širokom upotrebnom vrednošću drveta. Koristi se kao drvo za stubove, runičko i ogrevno drvo, a u najnovije vreme i kao vredno tehničko drvo za indusrijsku i zanatsku preradu.

Pored navedenih vrsta u šumama na području vojvodine u određenoj meri su zastupljene i sledeće vrste šumskog drveća: cer, crni i beli bor, lipa, bele topole, grab i druge.