U sklopu projekta DANUBEPARKS STEP 2.0 u periodu od 4. do 6. juna 2013. godine, u Hrvatskoj u Bilju, i Mađarskoj u Barči i Mohaču, održani su sastanci radnih grupa za upravljanje staništima (WP4 – radni paket 4) i za poboljšanje rečne morfologije Dunava (WP5 – radni paket 5) u organiziji Parka prirode “Kopački rit” iz Hrvatske i Nacionalnog parka “Dunav-Drava” iz Mađarske.

Na sastancima se okupilo tridesetak učesnika iz gotovo svih partnerskih institucija na projektu, koji su uz pomoć eksperata iz pojedinih oblasti raspravljali o implementaciji projektnih aktivnosti vezanih za konzervaciju crne topole (mapiranje, formiranje baze podataka za “online” katastar, prikupljanje uzoraka), implementaciju akcionog plana za orla belorepana (zimsko brojanje, telemetrijsko praćenje, zaštita orla belorepana sa aspekta šumarstva), rečnu morfologiju (rečna restauracija i upravljanje nanosom), i koncept dunavskog koridora koji bi činila rečna ostrva („divlje ade“).