JP ,,Vojvodinašume“ je 02. 08. 2023. godine realizovalo drugu ovogodišnju akciju spašavanja ribe i riblje mlađi i to u razlivu (zaleđu), tj. plavnom području reke Dunav. Iz bara Apatinskog rita (bara na Ferencovoj proseci, bara u Staklari i Markova bara) na području SRP „Gornje Podunavlje“ riblja mlađ je prebačena u glavno korito reke Dunav. Spašavanje ribe i riblje mlađi je realizovano sopstvenom radnom snagom, a upućen je poziv i udruženjima sportskih ribolovaca sa navedenog područja da se uključe u ovu korisnu akciju. U akciji je učestvovao i direktor JP Vojvodinašume g-din Roland Kokai.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ izjava o izlovljavanju riblje mlađi iz Apatinskog rita
https://youtu.be/TmdfmkHyn_0

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ izjava o izlovljavanju riblje mlađi iz Apatinskog rita, izjava na mađarskom
https://youtu.be/9a5oPSItB4E

SRP „Gornje Podunavlje“ se prostire uz levu obalu Dunava, od granice sa Mađarskom (1.433 km) do mesta Bogojevo (1.367 km) i obuhvata brojne bare, depresije, rukavce, kanale, odnosno vodene, močvarne, livadske i šumske ekosisteme nastale u procesu neprestanog uticaja reke. Po katastru ribolovnih voda iz 2017. godine, Ribarsko područje „Gornje Podunavlje“ ima preko 20 različitih ribolovnih voda. Ukupna površina vodenog ogledala koja obuhvata stare tokove Dunava, bare, rukavce i kanale iznosi 3.204 ha (pri vodostaju 380 cm na vodomernoj stanici Apatin) i 1.568 ha samog toka Dunava. Oscilacije nivoa Dunava su njegovo glavno hidrološko obeležje.

Visoki vodostaji su od izuzetnog značaja za ovo ribarsko područje, jer u najvećoj meri utiču na riblji fond. Voda koja se akumulira i zadržava u inundacionoj zoni predstavlja ključni faktor za produkciju riba na Gornjem Podunavlju, naročito u pojasu Apatinskog rita. Međutim, pri malim vodostajima reke Dunav ribe nemaju dovoljno prostora, pošto stajaće vode sa niskim nivoima vodene mase ne dozvoljavaju da se riba slobodno kreće, već čine da ona bude zarobljena, što je uslovilo neodložnu intervenciju.

Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi i njihovo premeštanje u glavne rečne tokove Dunava i Save simbolično je nazvana „Akcija spašavanje riblje mlađi u 2023. godini na rekama Dunavu i Savi“.

Akcije će se nastaviti tokom avgusta meseca na lokacijama Koviljsko-Petrovaradinskog rita na Dunavu i na području Morović-Višnjićevo u razlivu reka Save i Studve.