Kao odgovoran korisnik i upravljač  10 delova ribolovnih područja “Bačka“; „Banat“ i „Srem“ na rekama Dunav, Sava i Studva u ukupnoj dužini od 395 km na teritoriji AP Vojvodine, JP “Vojvodinašume“ je u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem donelo odluku o pokretanju najveće akcije spašavanja ugrožene ribe i riblje mlađi iz razliva* reka Dunave i Save u proteklih 10 godina.

*Razliv je zaleđe reka (rukavci, kubici, bare, depresije) koje se puni vodom iz glavnog toka reka i idealno su mesto za mrest ribe.Ukoliko dođe do naglog povlačenja reke u glavno korito reke, veliki broj pre svega riblje mlađi i sitnije ribe ostaje zarobljen u barama i depresijama Dunava i Save.

Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi i njena translokacija u glavne rečne tokove reka Dunava i Save simbolično je nazvana „Milion jedinki riblje mlađi u 2021.godini vratimo Dunavu i Savi“. U periodu 15.07.-15.09.2021.godine planirane su akcije spašavanja i translokacije na najkritičnijim mestima razliva Dunava i Save i to:

  • Područje “Obedske bare“ – Sava
  • Područje „Koviljsko-petrovaradinskog rita“ – Dunav
  • Područje “Apatinski rit“ – Dunav
  • Područje “Monoštorskog rita“ – Dunav

Translokacija i spašavanje ribe i riblje mlađi biće realizovna sopstvenom radnom snagom, a upućen je poziv i Udruženjima sportskih ribolovaca sa navedenih područja, da se uključe u ovu korisnu i humanu akciju spašavanja ribe i riblje mlađi.

Planirano je da se u periodu 15.07.-15.09.2021.godine na navedenim područjima realizuje humano i bezbedno hvatanje i njihova translokacija do glavnih tokova Dunava i Save, a ukoliko se pokaže potreba, akcija će biti proširena i na druga ribolovna područja kojima gazduje JP “Vojvodinašume“.