JP „Vojvodinašume“ je korisnik šest delova ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“ na rekama Dunav, Sava i Studva i četiri ribarska područja u okviru zaštićenih područja u ukupnoj dužini od 395 km. Kao odgovoran korisnik najvećeg broja ribarskih područja na teritoriji AP Vojvodine, JP „Vojvodinašume“ će u skladu sa programima upravljanja ribarskim područjima i u 2023. godini realizovati akcije spašavanja ugrožene ribe i riblje mlađi iz razliva* reka Dunava i Save.

 *Razliv (poloj – plavni deo) je zaleđe reka (rukavci, kanali, bare, depresije) koje se pune vodom iz glavnog toka reka i idealno su mesto za mrest ribe. Ukoliko dođe do naglog povlačenja reke u glavno korito, veliki broj, pre svega, riblje mlađi i sitnije ribe ostaje zarobljen u barama i depresijama velikih reka.

Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi  i njena translokacija u glavne rečne tokove reka Dunava i Save simbolično je nazvana „Akcija spašavanje riblje mlađi u 2023. godini na rekama Dunavu i Savi“.

Ovo je prva ovogodišnja akcija spašavanja koja je realizovana 26. 07. 2023. godine u razlivu reke Save, tačnije iz bara istočnog dela „potkovice“ Obedske bare na području SRP „Obedska bara“. U narednom periodu tokom jula i avgusta meseca 2023. godine planirane su i akcije na području SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ i SRP „Gornje Podunavlje“, gde će zaposleni u JP „Vojvodinašume“ iz sektora za lovstvo i ribarstvo realizovati spašavanje ribe i riblje mlađi i njihovo premeštanje u glavno korito reke Dunav. Takođe, planirano je spašavanje riblje mlađi na području Morović-Višnjićevo na reci Savi.

Obedska bara se nalazi u jugoistočnom Sremu između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save na 40 km zapadno od Beograda. Uže područje Obedske bare čini korito, tj. ,,potkovica“ i viši deo terena Kupinske grede, tzv. ,,kopito“. Korito Obedske bare je ostatak napuštenog korita reke Save, čiji glavni tok sada teče južnije. Pre 6.000 godina je tu proticala preteča reke Save, a pre 4.500 godina njen sporedni tok, da bi se pre 2.000 godina formirala mrtvaja od koje je nastala močvara kakva danas postoji. Obedska bara je povezana sa rekom Savom samo tokom visokih vodostaja kanalima Revenica i Vok. Tokom niskih vodostaja reke Save voda otiče kanalom Vok. Obedska bara se napaja vodom i dotokom podzemnih voda i slivanjem površinskih voda sa lesne zaravni. Većina okolnih okana i manjih bara presuši u vreme sušnih godina i tokom leta u njima ostaje zarobljeno, a zatim i strada, značajna količina riblje mlađi. Ovom akcijom ribočuvarske službe JP „Vojvodinašume“, vraćeno je u korito reke Save i spašeno od sigurne smrti oko 10.000 komada ribe i riblje mlađi.

U akciji je učestvovao i direktor JP „Vojvodinašume“ g-din Roland Kokai, koji tom prilikom napomenuo da je Obedska bara ostatak napuštenog korita reke Save čiji glavni tok sada teče južnije. Pre 6.000 godina tu je proticala reka Save, da bi se pre 2.000 godina formirala mrtvaja od koje je nastala močvara kakva danas postoji, kao i da je to drugo najstarije zaštićeno prirodno dobro na svetu, zaštitu je proglasio Austrugarski dvor 1874. godine, samo dve godine nakon što je Američki kongres stavio park Jelouston pod zaštitu države.

Pri opadanju vodostaja dolazi do naglog povlačenja vode iz razliva reke Save – rukavci, kubici, bare, depresije kanali, koji su idealna mesta za mrest ribe. Povlačenjem vode riblja mlađ ostaje zarobljena, a hvatanjem i translokacijom je spašavamo od gotovo sigurnog uginuća.

Posle današnje akcije, oprema i ljudstvo će biti premešteni na nove lokacije da bi do kraja jula i tokom avgusta 2023. godine realizovali još nekoliko akcija spašavanja i translokacije riblje mlađi u korita reka Dunava i Save.

Spasavanje riblje mlađi iz razliva reke Save – Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kokai – Izjava na srpskom jeziku
https://youtu.be/ngZzQAPEAzM

Spasavanje riblje mlađi iz razliva reke Save – Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kokai – Izjava na mađarskom jeziku
https://youtu.be/qx9kcwBgFvQ

Ribarstvo 26. 07. 2023. dokumentarni zapis JP ,,Vojvodinašume“
https://youtu.be/pRGWqjbUx_U