U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.), Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.) i Bojan Ðurić (nezavisni ocenjivač), izvršili su III (treći) redovni nadzor trenutnog stanja sistema upravljanja šumama u našem Preduzeću. U intervalu 19. 10 – 22. 10. 2010. god. obavljen je pregled dokumentacije i pregled aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim akcijama (Minor Corrective Action Request) od strane SGS-a u direkciji Preduzeća i direkcijama delova preduzeća ŠG Sremska Mitrovica i ŠG Sombor. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Morović i ŠU Višnjićevo u okviru ŠG Sremska Mitrovica i ŠU Bački Monoštor i ŠU Subotica u okviru ŠG Sombor. Prilikom trećeg redovnog nadzora, posećen je i strogi prirodni rezervat “Vratična“, kao i zaštićeno područje PIO “Subotičke šume“. Izveštaj o trećem redovnom nadzoru gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ od strane ocenjivača SGS-a očekuje se uskoro.