U okviru redovnog Godišnjeg plana, pošumljavanje u ŠG „Sremska Mitrovica“ će biti izvršeno na ukupnoj površini od oko 445 hektara i to: setvom semena hrasta lužnjaka na 125 hektara, sadnjom sadnica poljskog jasena na oko 20 hektara, i mekim lišćarima tj. klonskom topolom, na oko 300 hektara.

Sezona je započeta setvom žira hrasta lužnjaka i za sada je pošumljeno (posejano) 45 hektara.U šumskoj upravi „Morović“ 16 hektara, i šumskoj upravi „Višnjićevo“ 29 hektara.

Trenutno je u toku setva žira u šumskoj upravi „Kupinovo“ na površini od 26 hektara.

Pošto ove godine nije bilo uroda hrasta lužnjaka, upotrebićemo seme iz prošlogodišnjeg uroda, koje je čuvano u hladnjači Semenskog centra „Morović“.

Prema uobičajenoj proceduri, pre setve je izvršena analiza kvaliteta žira od strane Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, koja je pokazala da je seme dobrog kvaliteta.

Sadnice poljskog jasena i klonske topole su proizvedene u rasadnicima koji se nalaze u šumskim upravama: „Morović“, „Klenak“ i „Kupinovo“.