U okviru procesa FSC (TM) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Bojan Đurić (glavni ocenjivač), Milan Toth (glavni ocenjivač – trener, SGS Slovakia spol. s.r.o.), Ivana Dimitrijević (tehnički ekspert, SGS Beograd d.o.o.) i Milan Stojković (ocenjivač pripravnik), izvršili su kontrolu trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ u okviru novog ciklusa sertifikacije šuma, odnosno procesa FSC resertifikacije šuma. U periodu od 20. 03. do 23. 03. 2018. god. obavljen je pregled dokumentacije i aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim merama od strane SGS-a u prethodnom periodu, kao i provera trenutne primene svih FSC principa i kriterijuma u direkciji Preduzeća i direkcijama ogranaka preduzeća ŠG Sremska Mitrovica i ŠG „Banat“ Pančevo. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Kovilj i ŠU Bačka Palanka u okviru ŠG Novi Sad, ŠU Višnjićevo i ŠU Morović u okviru ŠG Sremska Mitrovica i ŠU Pančevo i ŠU Opovo u okviru ŠG „Banat“ Pančevo. Prilikom FSC resertifikacije šuma, posećen je i Strogi prirodni rezervat “Vratična“. U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ očekuje se uskoro.