U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije, ocenjivači SGS-a Stuart Charlton (SGS South Africa),  Milan Toth (SGS Slovakia spol. s.r.o.), Stevo Sekulić (SGS Beograd d.o.o.) i Bojan Đurić (nezavisni ocenjivač), izvršili su kontrolu trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ u okviru novog ciklusa sertifikacije šuma, odnosno procesa FSC resertifikacije šuma. U periodu od 27. 02. do 01. 03. 2013. god. obavljen je pregled dokumentacije i pregled aktivnosti na ispravljanju određenih neusklađenosti u radu nastalih kao posledica manjih zahteva za korektivnim merama od strane SGS-a u prethodnom periodu, kao i provera trenutne primene svih FSC principa i kriterijuma u direkciji Preduzeća i direkcijama ogranaka preduzeća ŠG Sombor i ŠG Novi Sad. Obilasci terena su izvršeni u ŠU Bački Monoštor i ŠU Apatin u okviru ŠG Sombor i ŠU Futog i ŠU Bačka Palanka u okviru ŠG Novi Sad. Prilikom FSC resertifikacije šuma, posećeni su i Specijalni rezervat prirode “Gornje Podunavlje“ i Specijalni rezervat prirode “Bagremara“. U skladu sa FSC pravilima i procedurom SGS sertifikacionog tela, zvaničan izveštaj o ovoj kontroli sistema gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ se očekuje uskoro.