Poribljavanje je jedna od značajnih mera za očuvanje i unapređenje ribljeg fonda na svim ribolovnim područjima i ima za cilj da obezbedi očuvanje i povećanje ribljeg fonda, kao i proširenu reprodukciju kod postojećih vrsta riba.

U okviru velike jesenje akcije poribljavanje delova ribarskih područja ,,SREM“ ; ,,BANAT“ ; ,,BAČKA“ i ribarskih područja ,,LABUDOVO OKNO“ i ,,OBEDSKA BARA“, korisnik navedenih ribolovnih područja JP »Vojvodinašume » je u skladu sa godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2023. godinu realizovao  04.12.2023.god. poriblljavanje reke Dunav i to sledećim lokacijama :

 • Stari Banovci na 1.192 km (RP „Srem“ – Stari Banovci) ;
 • Kovin na 1.095 km (RP „Banat“ – Gajački dunavac) ;
 • Dubovac na 1.085 km (RP „Labudovo okno“) ;
 • Banatska Palanka na 1.079 km (RP „Labudovo okno“ – bara Đurica);
 • Bačko Novo Selo na 1.319 km (RP”Bačka”)

Poribljavanje reke Save je izvršeno 05.12.2023.god. na sledećoj lokaciji:

 • Sremska Mitrovica na 138 km (RP „Srem“ –  gradska plaža u Sremskoj Mitrovici);
 • Kupinovo SRP”Obedska bara” (RP „Obedska bara“ – Krstonošića okno);

Porobljavanje reke Studve je izvršeno 05.12.2023.god.

 • Morović (RP „Srem“ – Morović);

Poribljavanjem je izvršeno unošenjem  45.000 jedinki jednogodišnjeg i dvogodišnjeg šarana u ukupnoj količini od  4.900 kg i to na sledećim lokalitetima:

 • Stari Banovci 5.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (500 kg.),
 • Kovin-Gajački Dunavac 5.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (500 kg);
 • Dubovac (Labudovo okno I.), 10.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (1.000 kg)
 • Bara Đurica(Labudovo okno II),10.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana (1.000 kg);
 • Reka Sava, na lokalitetu gradska plaža u Sremskoj Mitrovici 6.000 komada jednogodišnjih jedinki šarana(600 kg)
 • Reka Studva na lokalitetu Morović, 3.000 komada jednki jednogodišnjeg šarana(300 kg)
 • Obedska bara, 1.000 komada dvogodišnje šaranske mlađi (500 kg) na lokalitetu Krstonošića (Obreško) okno.
 • Bačko Novo Selo, 5.000 komada jednogodišnje šaranske mlađi (500 kg) na lokalitetu Đurtina greda;

Poribljavanje je izvršeno jednogodišnjom i dvogodišnjom šaranskom mlađi koja kvalitetom ispunjava uslove koji su u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava materijal za poribljavanje(riblja mlađ).

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi koje mora da ispunjava materijal za poribljavanje ribolovnih voda.Materijal za poribljavanje(riblja mlađ) koju smo uneli u naša ribolovna područja mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je zdravstveno ispravan;

2) da je u dobrom vitalnom i kondicionom stanju;

3) da je ujednačene uzrasne strukture ;

4) da je bez prisustva jedinki drugih vrsta riba.

Unete jedinke jednogodišnje i dvogodišnje šaranske mlađi I.klase potiče iz sertifikovanih uzgajališta.

Takođe bih iskoristio priliku da upoznam javnost, da osim ovog velikog jesenjeg poribljavanja reka Dunava, Save i Studve  koje smo realizovali u skladu sa godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2023. godinu, tokom ove godine smo realizovali i dve velike akcije spašavanja riblje mlađi iz razliva reka Save i Dunav u julu i avgustu ove godine.Tom prilikom smo spasili i izvršili translokaciju iz razliva navedenih reka  oko 20.000 jedinki autohtonih ribljih vrsta, najviše šarana, smuđa, deverike i štuke.

Kada se sumiraju ovogodišnji rezultati poribljavanja, spašavanja i translokacije riblje mlađi u matična rečna korita, možemo konstatovati da je JP »Vojvodinašume «, kao odgovoran korisnik i primeran upravljač ribolovnih područja, vratio u naše reke više od 65.000 jedinki plemenite autohtone ribe iz prirodnog i veštačkog uzgoja, što je rezultat nove poslovne politike preduzeća u delatnosti ribarstva, čime će se, uz naporan rad ribočuvarske službe, riblji fondovi u našim rekama značajno unaprediti na radost velikog broja ribolovaca Vojvodine i Srbije.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o poribljavanju riblje mlađi, izjava na mađarskom jeziku
https://youtu.be/cCtW7NIpi0k

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o poribljavanju riblje mlađi, izjava na srpskom jeziku
https://youtu.be/zdCRnCXkNjc

Poribljavanje riblje mlađi Dokumentarni zapis JP ,,Vojvodinašume“
https://youtu.be/wN3KWFTBdLc